Uveřejněno z časopisu Československý Dopravák č. 5/2017 s laskavým svolením šéfredaktora pana ing. Libora Hinčici.

Hradec Králové zvýší podíl elektrické dopravy ve městě

Dopravní podnik města Hradce Králové (dále též jen DPmHK) by se měl v příštím roce stát tuzemským lídrem v počtu nasazených elektrobusů do provozu MHD. Z čela tak odsune Třinec, který doposud s 10 vozidly vede, a přeskočí i Prahu, která by měla v příštím roce pořídit 14 vozů. V Hradci Králové by se mělo příští rok objevit hned 20 elektrobusů, které doplní stávající flotilu těchto vozů, které si dopravce pořídil již v minulosti. Mimoto se rozšíření dočká i trolejbusový provoz a vůbec poprvé budou nasazeny také trolejbusy s bateriemi, jež jsou nazývány v této konfiguraci obvykle jako tzv. parciální trolejbusy.

Současná flotila elektrobusů v Hradci Králové

První nákupy elektrobusů pro královehradeckou MHD se odehrály v letech 2013–16, kdy si dopravce vozidla nejprve pronajal, a poté za výhodnějších podmínek odkoupil. Vždy se přitom jednalo o elektrobusy, které původně výrobci používali k testovacím účelům. První vůz typu SOR EBN 9,5 získal DPmHK již v září 2013. Šlo v té době nejen o první elektrobus od SORu v této délkové kategorii, ale zároveň o první z vozů řady EBN, u něhož byl použit facelift předního a zadního čela dle návrhu doc. Ing. arch. Patrika Kotase. Elektrobus získal v Hradci Králové evidenční číslo 173 a po otestování si jej DP v dubnu 2014 odkoupil. Vůz byl původně nasazován v pracovní dny na dělenou směnu, v jejímž rámci prostřídal hned několik linek (5, 6, 12, 13, 16), v sobotu byl vůz vypravován obvykle na linku č. 18, případně 25, na které se objevoval jinak primárně v neděli. V souvislosti se zavedením tzv. Zelené linky od 4. 9. 2017, což je zvláštní linka zajišťující obsluhu centrální části města, byl elektrobus v pracovní dny převeden na tuto linku.


Jediný vůz Škoda Perun HE (Škoda 26 BB HE) ve službách DP města Hradce Králové. Dopravce jej do provozu zařadil v říjnu 2014 a původně jej měl pouze pronajatý. © DPmHK

Druhý elektrobus dodala do Hradce Králové Škoda Electric. Jednalo se o vůz s typovým označením Škoda 26 BB HE, jinak známější pod obchodním jménem Škoda Perun HE. Tento prototyp byl vyroben na podzim roku 2014 a sloužil k řadě předváděcích jízd výrobce, načež byl v říjnu 2014 pronajat DP města Hradce Králové, který elektrobus zařadil do provozu pod ev. č. 174 a v prosinci 2015 jej za zůstatkovou hodnotu odkoupil. Elektrobus je nasazován celotýdenně na linku číslo 25, která má dostatečně malý kilometrický oběh na to, aby na ní zvládl vůz celou směnu. Dojezd prototypového elektrobusu Škoda Perun HP se totiž pohybuje jen mezi 105–130 km. Prozatím poslední elektrobus se objevil v Hradci Králové v únoru 2015, přičemž se jednalo o vůz značky SOR, tentokrát však v prodloužené variantě SOR EBN 11. Opět se jednalo o prototyp, který sloužil výrobci nejprve k prezentačním účelům (objevil se například na veletrzích IAA v Hannoveru a na pražském Czechbusu). Stejně jako v předchozích případech si dopravce nejprve vůz, jenž obdržel ev. č. 175, pronajal a počátkem roku 2016 jej převzal do svého vlastnictví. Vůz se objevoval původně na linkách čísel 12, 13, 17, 18 a 28 v rámci děleného pořadí (šejdru), přičemž kilometrický oběh se zpravidla pohyboval od 132 do 149 km. V roce 2016 byl vůz vybaven technologií pro možnost nabíjení z rychlonabíjecího stojanu, jenž byl instalován do prostranství Terminálu hromadné dopravy. To umožnilo nasadit elektrobus i na celodenní kurz linky č. 13 v sobotu a v neděli na linku č. 22 a významně prodloužit jeho dojezd na až 290 km. Podobně by chtěl DP přestavět i vůz SOR EBN 9,5, takže by se mohl prodloužit dojezd i tomuto vozidlu. Prozatím byl režim rychlonabíjení vnímán jako testovací, přičemž použitá konfigurace odhalila již i některá úskalí projektu. Například vysoký nárok na přesnost přistavení vozidla při připojování robotického ramene (cca 20 cm před a za stojan), což v začátcích vedlo k tomu, že řidiči museli ke stojanu přistavovat vozidlo opakovaně. Bez zajímavostí není ani provozní komplikace v podobě vysoce nastavené citlivosti systému, kdy i zhoupnutí vozidla při výstupu řidiče, jehož váha překračuje průměrné hodnoty, znamená odpojení nabíjecí technologie

20 nových elektrobusů

O pořízení větší flotily elektrobusů se v Hradci Králové hovoří již delší dobu. V rámci přípravy zastřešení odstavné plochy autobusů v areálu vozovny již bylo do projektu zahrnuto i vybudování přípojek pro možnost nabíjení až 25 elektrobusů v režimu tzv. pomalého nabíjení v době nočního odstavení vozidel. Toto zastřešení bylo vybudováno v průběhu roku 2015. Ve stejné době DP dokončil a přijal projekt s názvem „Strategie čisté dopravy 2015–2020“, který lze považovat za hlavní dokument v rámci plánování dalšího rozvoje veřejné dopravy ve městě. V rámci základních cílů bylo jmenováno také zvýšení podílu ekologicky čisté dopravy v celkovém objemu ročních kilometrů odjetých vozidly MHD, a s tím související také snížení objemu výfukových spalin vozidel městské hromadné dopravy.

Ke snížení emisí z dopravy a rozšíření elektrické dopravy mělo dojít dvěma způsoby – jedním z nich bylo pořízení většího počtu nových elektrobusů délky 11 až 12 m. Jejich počet byl stanoven nakonec na 20 kusů. Dalším prostředkem mělo být posílení úlohy trolejbusové dopravy, a to jednak částečným rozšířením jejich sítě, ale zejména pak nákupem tzv. parciálních trolejbusů, které mohou část své trasy absolvovat na baterie.

Ani jeden z těchto projektů by se ale neobešel bez dotačních titulů, protože zejména elektrobusy mají na trhu stále velmi vysokou hodnotu, přičemž dopravci musí (anebo by alespoň měli) brát ohled i na to, že bude zapotřebí po určité době měnit baterie ve vozidlech (což představuje nemalou investici – přibližně okolo 2 mil. Kč).

Dotační politika EU společně se stanovenými prioritními osami státu ale využívání dotací na obdobné projekty u nás nahrává. Dne 21. 1. 2016 vyhlásilo ministerstvo pro místní rozvoj 20. kolovou výzvu, nazvanou „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“, k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP; specifický cíl 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy). Dopravní podnik města Hradce Králové zpracoval vzhledem k nastaveným pravidlům dva samostatné projekty obnovy vozového parku s názvy „Pořízení bezemisních vozidel pro účely veřejné dopravy“ a „Pořízení elektrobusů a trolejbusů s pomocným pohonem pro účely veřejné přepravy v Hradci Králové“.


Hradec Králové v druhé polovině 90. let výrazně modernizoval svůj vozový park nízkopodlažními vozidly. V trolejbusech vsadil na typ 21 Tr, u autobusů na model Karosa-Renault. Právě těmto autobusům by mělo v souvisloti s dodávkami nových elektrobusů a trolejbusů odzvonit. © Ing. Libor Hinčica 2014


Trolejbus Škoda 14 Tr ev č. 08 si DPmHK ponechal po vyřazení z provozu jako vozidlo autoškoly, později jej vyčlenil jako historické vozidlo. Tento vůz v minulosti sloužil pro tažení dieselového agregátu na úseku linky č. 1 bez trolejového vedení. Agregát se rovněž dodnes dochoval. © Ing. Libor Hinčica 2011

V rámci prvního ze jmenovaných projektů žádal dopravce o dotaci ve výši až 85 % na celkem 15 elektrobusů, druhý projekt poté počítal s 5 elektrobusy a 3 parciálními trolejbusy, přičemž max. výše dotace byla rovněž 85 %. Obě žádosti o dotaci podal DPMHK dne 13. 6. 2016 a s oběma byl nakonec úspěšný – rozhodnutí o přidělení dotací (v obou případech v max. výši) bylo vydáno dne 6. 3. 2017.

Dne 1. 9. 2016 poté ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu, nazvanou „Udržitelná doprava – integrované projekty ITI“. Také v tomto případě šlo o podporu z programu IROP se stejným specifickým cílem, nicméně peníze mohly v tomto případě čerpat jen vybrané metropolitní oblasti celostátního významu. Od toho se odvíjí také zkratka ITI v názvu výzvy, pod níž se urývají anglická slova Integrated Territorial Investments, tedy v češtině Integrované územní investice. Hradec Králové byl v tomto případě začleněn do tzv. Hradecko- pardubické aglomerace a DPmHK připravil projekt, které počítal s dodáním 6 parciálních trolejbusů. Projektový záměr byl předložen do řídícího výboru ITI dne 31. 10. 2016 a vyjádření tohoto výboru o souladu s pravidly ITI následovalo dne 22. 11. 2016. O dotační prostředky však může být v tomto případě formálně požádáno až po výběru dodavatele vozidel, což znamená, že je tento proces momentálně (stav k 15. 12. 2017) v běhu. S ohledem na předchozí potvrzení souladu ale v podstatě neexistuje důvod, proč by neměl královohradecký DP prostředky (opět ve výši 85 % kupní ceny vozidel) získat. Lze tedy konstatovat, že dopravce byl úspěšný se všemi třemi svými projekty. Celkem má EU v jeho případě podpořit nákup 20 elektrobusů (v rámci dvou samostatných projektů IROP 15 + 5 kusů) a 9 parciálních trolejbusů (3 v rámci jednoho z projektů IROP a 6 díky projektu ITI).

Ačkoli byl nákup vozidel součástí různých projektů, nezabraňovalo to připravit výběrové řízení tak, aby mohly být všechny elektrobusy poptávány v rámci jedné soutěže. Veřejná zakázka na jejich nákup byla vypsána dne 21. 3. 2017 a představovala doposud největší jednorázovou poptávku po elektrobusech v rámci celého bývalého Československa. O tendr se zajímali dva uchazeči – Škoda Electric a SOR Libchavy – a i když vlivem doplňujících otázek muselo dojít k prodloužení termínu na podání nabídek (do 11. 7. 2017), předložená byla nakonec jen jediná od SORu Libchavy, který se přihlásil se svým novým modelem SOR NS 12 electric.


Testovací nabíjecí stojan na terminálu hromadné dopravy v Hradci Králové zaujme svým velmi netradičním provedením. U nabíječky je přistaven vůz SOR EBN 11, který ji může prozazím využívat jako jediný. © DPmHK

V rámci hodnotících kritérií měla nejvyšší váhu cena (70 %), následovaná záruční lhůtou na celé vozidlo (20 %) a garantovanou životnosti baterií (10 %). Původně odhadovaná hodnota celé zakázky byla 257,5 mil. Kč. V této částce se ale nepočítalo jen se samotnými vozidly, ale také s dodávkou 20 stojanů pro pomalé nabíjení (min. v rozpětí od 40 do 150 A), jež budou umístěny v autobusové části vozovny, a třech nabíjecích stanic s možností regulace nabíjecího proudu od 40 A do min. 200 A. Dvě tyto nabíjecí stanice (v rámci zadávacího řízení označované jako rychlonabíjecí) jsou určeny pro zastávky Terminál hromadné dopravy (zde má být umožněno nabíjení dvou vozidel současně) a Slezské předměstí- Cihelna (zde se počítá s nabíjením dokonce tří vozidel najednou). U obou těchto stanic se předpokládá nabíjení skrze pětipólový speciální pantograf instalovaný na vozidlech, který bude mít koncovku ve tvaru obráceného písmene V, přičemž na zvláštních výložnících bude instalována lyžina jako kontaktní protikus, která pantograf usměrní do kontaktního místa, a to v délce několika metrů (odpadnou tak problémy s naprosto přesným vycentrováním vozidel, které se projevovaly u zkušebního stojanu na Terminálu hromadné dopravy). Třetí poptávaná stanice má sice také umožňovat nabíjení vyššími nabíjecími proudy, nikoli ale prostřednictvím pantografu, ale pomocí kabelu. Tato stanice má být umístěna ve vozovně. Finální suma za popsané nabíjecí stanice a 20 elektrobusů nakonec činila 246 mil. Kč bez DPH. Hodí se přitom uvést, že dotace z EU (v rámci obou projektů IROP) je určena pouze na pokrytí částky za nákup elektrobusů (tj. 234 mil. 850 tis Kč bez DPH z celkové hodnoty) a zbytek nákladů na pořízení nabíjecích stanic a stojanů musí dopravce uhradit ze svých prostředků.

Elektrobusy mají být na základě smlouvy dodány v průběhu června 2018 (10 ks) a září 2018 (zbylých 10 ks). Samotná smlouva byla podepsána 7. 9. 2017, a uveřejněna v registru smluv 19. 9. 2017.

S nasazením nových elektrobusů se počítá pro provoz na celkem 7 linkách hradecké MHD, konkrétně č. 5, 10, 11, 12, 14, 17 a 19. Pouze u dvou z nich ale budou elektrobusy obsazeny všechny kurzy, a sice č. 12 (Březhrad – Slezské Předměstí-cihelna – KINGSPAN) a 14 (Jungmannova – Slezské Předměstí-cihelna – Rusecká). Nabíjení elektrobusů bude koncipováno tak, aby po provedení drobných úprav bylo možné v max. možné míře sloučit legislativou dané povinné přestávky a čas potřebný k nabíjení. Samozřejmě je nutné řešit také otázku energetickou. V případě vozovny DP musel být vytvořen nový energetický systém pro napájení elektrobusů, kdy byl přiveden samostatný primární přívod a vybudována trafostanice. Pomocí měniče ale vytváří tato stanice jeden energetický celek s trolejovou sítí v areálu DP. Předpokládá se, že elektrobusy budou ve vozovně nabíjeny pouze v průběhu noci tzv. pomalým nabíjením. Pro všechny případy ale bude v areálu k dispozici i zmiňovaná stanice pro vyšší nabíjecí proudy (okolo 200 A). V případě nabíjecích stojanů na Slezském Předměstí (Cihelna) bude muset být postavena nová měnírna, která zároveň poslouží pro posílení napájení trolejbusové sítě. Na Terminálu hromadné dopravy je rezerva stávající měnírny dostačující, takže zde se velké investice odehrávat nemusejí.

Elektrobusy SOR NS 12 electric, které by měl DPmHK obdržet, mají odpovídat výchozímu provedení tohoto modelu, jež bylo představeno na veletrhu IAA v Hannoveru v roce 2016. Půjde o jedny z prvních sériových kusů nové typové řady autobusů, které bude SOR zákazníkovi předávat. Vozy mají nabídnout kapacitu 80 cestujících (z toho 34 sedících) a cestující se mohou těšit i na klimatizaci salónu. Vybaveny mají být bateriemi nikl-mangan-kobalt (NMC), na které poskytl výrobce garanci 66 měsíců. Kapacita elektrické energie uložená v bateriích bude 242 kWh, což samo o sobě u 12m vozidla postačuje na dojezd okolo 200 km bez nutnosti nabíjení (samozřejmě v závislosti na okolních podmínkách).

Nová vozidla ve vozovém parku nahradí nejstarší dieselové autobusy, konkrétně půjde o 20 vozů plnících emisní normu EURO II. Mezi nimi budou nízkopodlažní autobusy Karosa- -Renault, další typy vozidel z flotily DPmHK, a.s. jsou již v normě EURO III a výše.

9 parciálních trolejbusů

Jak už jsme si prozradili, dotace se podařilo DPmHK zajistit nejen na nákup elektrobusů, ale také tzv. parciálních trolejbusů, a to v celkovém počtu 9 kusů. I když i v tomto případě je nákup předmětem dvou různých projektů EU (IROP a ITI), bylo opět možné vypsat jen jedno výběrové řízení na celou dodávku. Než se podíváme na samotnou soutěž, připomeňme si, jak se v Hradci Králové k myšlence nákupu těchto vozidel vlastně dostal.


Vůz 21 Tr ev. č. 50 byl nahrazen trolejbusem Škoda 30 Tr s dieselagregátem, který je však ve voze netradičně umístěn nad (z pohledu fotografa) levým nadkolím. Místo okna se zde nachází černě lakovaný plech. © Daniel Ditrych 2012


Plán nově plánované trolejbusové trati na konečnou Pod Strání. © DPmHK

Již v roce 1984 se Škoda Ostrov coby monopolní výrobce trolejbusů v Československu dotázala DP v Hradci Králové na jeho zájem o případné dodávky vozidel s duálním pohonem v kombinaci klasického připojení k trakční síti a baterií, jež by byly instalovány ve vozidle. DPmHK ovšem tehdy dotaz Škodovky vůbec neodpověděl (stejně jako většina tuzemských DP) a firma svůj vývoj „prvního parciálního trolejbusu“ nakonec v roce 1985 zastavila. Jen o pár let později se ale musel DP myšlenkou na trolejbus s náhradním zdrojem pohonu zabývat sám. Důvodem byla skutečnost, že se z technických důvodů, jakými bylo například uložení sítí v chodnících, kam bylo třeba umístit nově budované trakční stožáry ukázalo nereálné prodloužit trolejbusovou trať z Nového Hradce Králové do přilehlé obce Kluky, jak se plánovalo již od konce 80. let. Autobusová linka č. 20, která do Kluků zajížděla, absolvovala převážnou část své trasy pod trolejí, a tak byly hledány cesty, jak se takovému provozu vyhnout. V kooperaci s tehdejším opravárenským servisem Českých drah (provoz Hradec Králové) vznikl projekt tzv. pomocného dieselagregátu, který byl umístěn na samostatném přívěsném vozíku. Jako pohonná jednotka posloužil motor, jenž se v té době běžně objevoval v traktorech brněnského Zetoru. Vozíček by určen k připojení za trolejbusy Škoda 14 Tr, které musely být pro tento účel speciálně upraveny. Tyto úpravy se týkaly dvou vozů ev. č. 08 a 28, které skutečně od 4. 7. 1994 začaly Kluky jako prodloužené spoje linky číslo 1 obsluhoval (v provozu byl vždy jen jeden vůz). V lednu 2001 byl zařazen prototyp trolejbusu Škoda 21 Tr ACI (z roku 1998), který již měl dieselagregát přímo zabudovaný. Tento vůz umožnil nahradit jeden z trolejbusů Škoda 14 Tr, druhý zůstal nadále jako záložní, pochopitelně i s „vozíčkem“, jenž nesl ev. č. 60. V roce 2012 byly do DPmHK dodány dva trolejbusy Škoda 30 Tr, které byly rovněž vybavena dieselagregátem (netradičně řešeným ve věži nad zadní nápravou). Nové vozy ev. č. 17 a 18 umožnily vyřadit prototypový vůz Škoda 21 Tr ACI ev. č. 50 i přesluhující vůz Škoda 14 Tr ev. č. 08. Oba jsou ale nadále v Hradci Králové k vidění a tvoří (i s dieselagregátem-vozíčkem ev. č. 60) základ sbírky muzejních vozidel DP. Trolejbusy Škoda 30 Tr vybavené dieselagregátem jsou dnes kromě linky číslo 1 do Kluků nasazovány také na linku č. 7 do Malšovic, na jejíž trase se rovněž nachází úsek, který je v pravidelných intervalech obsluhován bez toho, že by se na něm nacházelo trolejové vedení. Na obou těchto linkách je tak do budoucna možné parciální trolejbusy také nasadit, primárně ale má být jejich působiště jinde.

Původně se předpokládalo, že by mohlo dojít k vybudování nové trolejbusové trati od křižovatky Koruna po konečnou Jungmanova (včetně smyčky). Parciální trolejbusy (těch mělo být koupeno celkem 10) měly využívat tento nový úsek, ale zároveň měly na obou svých koncích pokračovat dále (vždy o cca 2 km) do okrajové části Březhrad na straně jedné a po Bieblově ulici ke konečné Cihelna na Slezském Předměstí na straně druhé. Trolejbusy by tak nahradily v celé své trase autobusy linky číslo 12. Ukázalo se však, že v případě užití parciálních trolejbusů by musel být Březhrad obsluhován jiným způsobem. Vedení města náhradní alternativu nepodpořilo a od záměru výstavby v rámci stávajících projektů EU bylo upuštěno. Linka 12, jak už pozorný čtenář jistě ví, bude ale přesto vozidly na elektřinu obsluhována, protože právě ona byla nakonec vybrána jako ta, na niž se nasadí elektrobusy. Pro parciální trolejbusy byla vybrána jiná linka, konkrétně číslo 27 (KINGSPAN – Slezské Předměstí-Cihelna – Pod Strání).

„Již v roce 1984 se Škoda Ostrov coby monopolní výrobce trolejbusů v Československu dotázala DP v Hradci Králové na jeho zájem o případné dodávky vozidel s duálním pohonem.“

Na lince č. 27 se počítá s denní výpravou 6 parciálních trolejbusů. Z konečné Cihelna (úsek u spojů jedoucích na a z konečné KINGSPAN bude řešen linkou č. 23) pojedou trolejbusy cca 5 km pod trolejovým vedením, následně pak cca 2,4 km na baterie ke konečné Pod Strání, kde zároveň probíhá výstavba části trolejové trati spojující konečnou Pod Strání s ulicí Brněnskou s cílem převest částečně kapacitu trolejbusů z konečné Nový Hradec Králové, a po otočení opět zpět 2,4 km na baterie a 5 km pod trolejí. To by mělo být dostačující pro nabití baterií. Pro provoz byly poptávány trolejbusy délky 12 m, ačkoli dnes jezdí na lince č. 27 článkové autobusy. Dopravní podnik města Hradce Králové nechtěl článkové parciální trolejbusy (které odebírají například České Budějovice) s odůvodněním, že s vozidly tohoto typu je malá provozní zkušenost a jejich kapacita je plně využita jen ve špičkách přepravní poptávky. To ale nic nemění na skutečnosti, že by náhrada článkových vozů za sólo trolejbusy na lince č. 27 objektivně přinesla zhoršení služby pro cestující. Proto bude nutné dopravu do oblasti Pod Strání posílit náhradním způsobem. K tomu by měly posloužit trolejbusy z linek č. 1 a 2, která by sem měla být převedeny poté, co dojde k dokončení plánované nové trolejbusové trati, jež povede právě na konečnou Pod Strání, a to od Brněnské třídy ulicemi Palachovou a Milady Horákové. Délka trolejového vedení bude na tomto úseku (jednosměrně) 860 m, a jeho napájení by měla zajistit stávající měnírna Nový Hradec Králové. Vedení trolejbusů po ulicích Palachově a Milady Horákové přitom nijak ani do budoucna neovlivní délku úseku, který budou absolvovat mimo trolej parciální trolejbusy na lince č. 27, a to z toho důvodu, že tato linka je ke konečné Pod Strání přiváděna po Benešově třídě. Pro novou trolejbusovou trať již bylo vydáno stavební povolení a předpokládá se, že úsek bude postaven ve druhém čtvrtletí roku 2018. Celkové náklady jsou odhadovány na 18,5 mil. Kč (zahrnuty jsou i náklady na obměnu veřejného osvětlení), přičemž i v tomto případě by rád dopravce získal na rozšíření infrastruktury dotaci z EU (z programu ITI), která by mohla pokrýt až 85 % nákladů.


Elektrobus SOR NS 12 electric pro Hradec Králové na vizualizaci z dílny doc. Ing. arch. Patrika Kotase. © DPmHK


Pohled zezadu na možné barevné řešení elektrobusu SOR NS 12 electric pro DP města Hradce Králové. © DPmHK

Kromě linky číslo 27 by se měly parciální trolejbusy objevit i na další lince, jež by měla obsloužit sídliště Plachta. V této relaci momentálně žádná trolejbusová ani autobusová linka nejezdí, a půjde tedy o rozšíření nabídky pro cestující. Nová linka by měla být vedena v trase Sídliště Plachta – Brněnská třída – Komenského ulice – třída Československé armády – Komenského ulice – Brněnská – Sídliště Plachta. Ze sídliště vyjedou trolejbusy na baterie a na jejich energii se budou muset spoléhat na úseku dlouhém 1,5 km. Poté bude následovat 6km úsek pod trolejí, než bude nutné opět obsloužit koncový úsek k Sídlišti Plachta. Stejně jako v případě linky č. 27 tak bude zachován poměr absolvování 70 % trasy pod trolejovým vedením a 30 % trasy mimo něj. Pro obsluhu linky do sídliště Plachta by měly sloužit denně tři vozy. V případě, že budou vypraveny všechny parciální trolejbusy na linky čísel 27 a novou linku na sídliště Plachta, nebude k dispozici žádná provozní záloha těchto vozů, a tak v případě údržby či závad bude muset zaskakovat dieselový autobus.

Výběrové řízení na nákup nových trolejbusů bylo vypsáno dne 24. 2. 2017. Lhůta pro podání nabídek se ale značně prodloužila a nakonec byla dne 19. 7. 2017 podána jen jediná, a to od Škody Electric. Ta nabídla poprvé parciální trolejbusy vyrobené v kooperaci se společností SOR Libchavy (všechny dříve dodané vozy pro ČR byly vyrobeny za využití karoserií polského Solarisu). Překvapivě však nebyla podána nabídka na trolejbusy, které by využívaly již nové řešení řady SOR NS, ale ještě starší provedení s upravenou karoserií autobusů SOR NB 12 CITY, které ve škodováckém značení odpovídá typu Škoda 30 Tr. Na první pohled tak budou nové trolejbusy pro laika k nerozeznání od vozů, jež v Hradci Králové již běžně jezdí od roku 2011 (DPmHK má k dispozici celkem 18 trolejbusů Škoda 30 Tr, z toho dva s dieselagregátem). Smlouva s výrobcem byla nakonec podepsána dne 21. 9. 2017 a následně zveřejněna v registru smluv dne 22. 9. 2017.

V rámci hodnotících kritérií byly váhy rozděleny stejným způsobem, jako v zakázce na elektrobusy (70 % cena, 20 % záruční doba na celé vozidlo, 10 % záruka na baterie). Celková hodnota kontraktu je v tomto případě 120,6 mil. Kč, tj. 13,4 mil. Kč za vůz (bez DPH). Nutno říci, že původně počítal DPmHK s tím, že parciální trolejbusy budou levnější a původní odhadovaná hodnota zakázky byla jen 112,5 mil. Kč, tedy o 900 000 Kč na vozidlo méně (a o 8,1 mil. Kč celkově). Dodávky prvních tří vozů mají proběhnout v červenci 2018, přičemž tyto trolejbusy by měly být nasazeny na linku na sídliště Plachta. Zbylé vozy pro obsluhu linky č. 27 mají být dodány v září 2018.


V současné době slouží v Hradci Králové 3 elektrobusy, z toho 2 značky SOR. Na snímku vidíme vůz SOR EBN 11 dne 6. 5. 2015, jak opouští terminál hromadné dopravy, který je – stejně jako upravený design elektrobusu – dílem doc. Ing. arch. Patrika Kotase. © DPmHK

Trolejbusy mají nabídnout 27 míst k sezení a 53 k stání a stejně jako u elektrobusů u nich nemá chybět klimatizace pro cestující. Baterie by měly být umístěny v zadní části trolejbusů. Mělo by se jednat o články typu LTO (lithium- -titanát-oxxid) s kapacitou elektrické energie 42,1 kWh. Nákupem nových vozů dojde s ohledem na to, že mají obsadit dvě nové trasy, k navýšení současného počtu trolejbusů na 40 kusů. Vyřazeno má být naopak 6 autobusů. Opět by mělo jít o nejstarší vozy, jež splňují normu EURO II, tedy vozy Karosa-Renault Citybus 12M z let 1996–2001. Tím by se měla uzavřít kapitola historie těchto autobusů v Hradci Králové, v níž zanechaly Citybusy během více než 20letého působení nesmazatelnou stopu. Ve své době byly symbolem příchodu nové éry moderní veřejné dopravy ve městě, nyní s novými elektrobusy a parciálními trolejbusy začíná zase další etapa historie MHD v tomto bývalém věnném městě.

Doplňme, že v současné době představuje podíl elektrické dopravy ve městě přes 30 % všech výkonů MHD. Po dokončení všech záměrů (nákup elektrobusů, parciálních trolejbusů a dostavba trati ke konečné Pod Strání) by se měl podíl vozidel poháněných na elektřinu zvýšit na rovných 50 %. Další projekty na rozšiřování trolejbusů (ať už klasických či parciálních), ani elektrobusů momentálně DP v záloze nemá.

Závěrem doplňme, že kromě nových elektrobusů a trolejbusů vypsal Dopravní podnik města Hradce Králové také výběrové řízení na dodávku nových dieselových autobusů délky 12 m, avšak pouze v počtu 3 kusů. Tendr byl vypsán koncem července 2017 a k uzavření smlouvy došlo 18 října 2017. V rámci hodnotících kritérií měla nejvyšší váhu cena (80 %), menší část pak připadala na záruku na celé vozidlo (20 %). Původně odhadovaná hodnota zakázky byla 16,5 mil. Kč bez DPH, finální částka je ale nakonec o něco nižší a činí 15,87 mil. Kč. Nabídky do tendru podaly dva výrobci, vítězem se stalo Iveco Czech Republic s modelem Urbanway 12m. Dieselové autobusy by měly být od provozu předány v průběhu roku 2018.

Celý článek si můžete stáhnout ve formátu pdf.