PROVOZNÍ ŘÁD SAMOOBSLUŽNÝCH ODKLÁDACÍCH BOXŮ
Provozovatel:
Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
Pouchovská 153, Hradec Králové

IČ: 25267213, DIČ:CZ25267213,

Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1625, den zápisu 1. 4. 1997.

kontaktní telefon 495 089 111, www.dpmhk.cz


I.
Tento provozní řád závazně upravuje podmínky využívání samoobslužných odkládacích boxů
provozovatele a je nedílnou součástí každé jednotlivé smlouvy o využití samoobslužného odkládacího boxu.
Samoobslužné odkládací boxy jsou určeny ke krátkodobému uložení zavazadel bez účasti zaměstnanců provozovatele. Zákazník je povinen se před použitím odkládacího boxu seznámit s obsahem tohoto provozního řádu, včetně technického návodu na obsluhu systému zamykání a odemykání odkládacích boxů a pokynů pro použití odkládacích boxů, které jsou uvedeny vlevo na skle vedle odkládacích boxů a na internetových stránkách provozovatele a v plném rozsahu je dodržovat. Použitím odkládacího boxu zákazník souhlasí s tímto provozním řádem a dobrovolně se mu podrobuje.
Skladovací schránky jsou přístupné pouze v době otevření Terminálu hromadné dopravy

pro veřejnost tj. pondělí – pátek 5:00 - 23:00, sobota – neděle 6:00 – 22:00.

 

II.
1. Do odkládacího boxu je možno uložit pouze zavazadla, která svými rozměry, hmotností a
tvarem odpovídají velikosti odkládacího boxu a svým obsahem nemohou způsobit škodu na
majetku provozovatele nebo třetích osob.
2. Odkládací box neplní funkci bezpečnostní schránky či trezoru a není určen k odkládání
cenných předmětů. Zákazník nese plnou odpovědnost za obsah zavazadla uloženého v odkládacím boxu.
3. Je zakázáno do odkládacího boxu ukládat zejména následující předměty:
a. drahé kovy a výrobky z drahých kovů, mince, drahé kameny, klenoty,
b. finanční hotovost, platební karty, ceniny, vkladní knížky, osobní a cestovní
doklady, cenné papíry,
c. předměty umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty,
d. střelné, sečné a bodné zbraně, výbušniny, pyrotechnika, samozápalné a těkavé
látky, jedovaté, žíravé či jinak nebezpečné látky, narkotika a psychotropní látky,
e. potraviny a jiný materiál podléhající rychlé zkáze,
f. živá a mrtvá zvířata, biologické tkáně, anatomické části, rostliny,
g. znečištěné nebo mokré předměty, předměty vzbuzující odpor, jakož i předměty, které
svou povahou nebo obalem mohou způsobit poškození zdraví, životního prostředí nebo
majetku provozovatele či třetích osob.
4. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel, státní orgán či státní úřad je
oprávněn z bezpečnostních důvodů a z důvodů ochrany života a zdraví kdykoliv otevřít odkládací box, resp. zavazadla v něm uložená.

 

III.
1. Zákazník na dotykové obrazovce sestavy odkládacích boxů provede volbu velikosti
odkládacího boxu (XL, L, M nebo S) a dobu úschovy v odkládacím boxu (12 hodin). Zákazník poté uvede svou e-mailovou adresu nebo číslo svého mobilního telefonu, na který mu bude odeslán PIN kód pro otevření schránky.Podle zákazníkem zvolené velikosti odkládacího boxu se zákazníkovi zobrazí konkrétní cena za využití boxu. Cenu za využití odkládacího boxu je zákazník povinen zaplatit předem bezkontaktní platební kartou nebo prostřednictvím mobilního telefonu.
2. Aktuální ceník odkládacích boxů všech velikostí pro všechny doby úschovy je uveden přímo na každé sestavě odkládacích boxů a též na webových stránkách provozovatele.
3. Po zaplacení ceny za využití odkládacího boxu se zákazníkovi následně otevře konkrétní box.

4. Doba úschovy začíná běžet zaplacením ceny za využití odkládacího boxu, umístěním zavazadla do odkládacího boxu a jeho uzavřením. Úschova končí otevřením odkládacího boxu zákazníkem, resp.provozovatelem za podmínek uvedených v čl.IV. tohoto provozního řádu.
5. Zákazník je oprávněn do jím zaplaceného odkládacího boxu během doby úschovy vstoupit, a to i opakovaně, aniž by tím byla zvolená doba úschovy ukončena.
6. V případě, že zákazník nedodrží jím zvolenou a zaplacenou dobu úschovy, je povinen doplatit cenu za dobu úschovy odpovídající ceně za dobu úschovy v daném časovém pásmu (při nedodržení doby úschovy do 12 hodin je doplatek za každých dalších započatých

12 hodin dle velikosti a ceny konkrétního boxu). Všechny případné doplatky při nedodržení doby úschovy jsou splatné před otevřením odkládacího boxu a vyzvednutím zavazadla z něj. Bez zaplacení doplatku nelze odkládací box otevřít.
7. Nejdelší možná doba úschovy je 72 hodin.
8. Po vyzvednutí zavazadla z odkládacího boxu je zákazník povinen zkontrolovat, zda v odkládacím boxu nic nezanechal a zda nedošlo ke znečištění či poškození odkládacího boxu. Pokud zákazník zjistí, že došlo k poškození majetku provozovatele, je povinen neprodleně o této skutečnosti provozovatele informovat na telefonu 725 766 145 v pondělí až pátek 8:00 – 19:00, sobota – neděle 12:00 – 22:00. V ostatních časech na telefonu 495 089 227.
9. Jestliže zákazník zapomene PIN kód umožňující otevření odkládacího boxu, je nutno
kontaktovat provozovatele na telefonu 725 766 145 v pondělí až pátek 8:00 – 19:00, sobota – neděle 12:00 – 22:00. V ostatních časech na telefonu 495 089 227.
10. Při otevření odkládacího boxu servisním technikem provozovatele je zákazník povinen
prokázat svou totožnost platným osobním dokladem opatřeným fotografií (občanský průkaz,
cestovní pas), popsat obsah věcí uložených v odkládacím boxu a následně podepsat potvrzení o jejich převzetí, v němž se zaváže k náhradě případné škody, která by provozovateli mohla
vzniknout výdejem zavazadla neoprávněné osobě. Zákazník je povinen zaplatit provozovateli za zásah servisního technika poplatek ve výši 500,- Kč.


IV.
1. Není-li zavazadlo ve lhůtě nejpozději do 72 hodin po uplynutí úschovní doby zákazníkem z
odkládacího boxu vyzvednuto, je provozovatel oprávněn odkládací box otevřít, včetně otevření v něm uložených zavazadel, sepsat protokol o obsahu odkládacího boxu a jeho obsah převézt a uložit do skladovacích prostor provozovatele, s výjimkou předmětů podléhajících rychlé zkáze, které je provozovatel oprávněn zlikvidovat okamžitě a tato skutečnost je poznamenána v sepsaném protokolu. Zákazník je povinen zaplatit provozovateli za otevření odkládacího boxu, převezení a uložení obsahu odkládacího boxu do skladovacích prostor provozovatele poplatek ve výši 500,- Kč.
2. Zákazník je povinen zaplatit provozovateli za úschovu věcí vyňatých z odkládacího boxu a uložených ve skladovacích prostorách provozovatele poplatek ve výši 100,- Kč za každých započatých 24 hodin od uložení věcí ve skladovacích prostorách provozovatele.
 

3. Právo na vydání uložených věcí ze skladovacích prostor provozovatele zákazník uplatňuje u provozovatele na adrese: Nádražní 1704/4, 50002 Hradec Králové - Pražské Předměstí, Česká republika, v provozní době v pondělí až pátek 8:00 – 19:00, sobota – neděle 12:00 – 22:00. Uložené věci provozovatel vydá zákazníkovi poté, co zákazník prokáže svoji totožnost platným osobním dokladem opatřeným fotografií (občanský průkaz, cestovní pas), specifikuje
věci, které byly uloženy v odkládacím boxu, a zaplatí provozovateli poplatky uvedené v tomto
provozním řádu.
4. Provozovatel uloží nevyzvednutá zavazadla ve skladovacích prostorách provozovatele nejdéle po dobu 30 dnů. Po uplynutí 30 dnů je provozovatel oprávněn nevyzvednutá zavazadla na náklady zákazníka zlikvidovat. Provozovatel si vyhrazuje právo nevyzvednutá zavazadla a jejich obsah darovat charitativní organizaci.


V.
1. Zákazník odpovídá provozovateli za škodu, která mu vznikla nesprávnou manipulací s odkládacím boxem nebo jeho zařízením, násilným otevřením, úmyslným poškozením nebo tím, že v něm byly umístěny předměty, jejichž uložení do odkládacího boxu je zakázáno dle čl. II. tohoto provozního řádu.
2. Provozovatel odpovídá zákazníkovi za ztrátu, poškození či zničení zavazadla uloženého v
odkládacím boxu pouze v případech odborně zjištěné nesprávné nebo nedostatečné funkce zajišťovacího mechanismu odkládacího boxu, a to nejvýše do částky 50.000,-
Kč. Tato odpovědnost se však nevztahuje na věci, jejichž ukládání do odkládacího boxu je dle čl. II. tohoto provozního řádu zakázáno.
3. Provozovatel neodpovídá zákazníkovi za ztrátu, poškození či zničení zavazadla, resp. za jeho obsah, jedná-li se o předměty, jejichž uložení do odkládacího boxu je zakázáno dle čl. II. Tohoto provozního řádu, ani za neoprávněné otevření odkládacího boxu zákazníka, který nepostupoval předepsaným způsobem při uzavírání odkládacího boxu a/nebo sdělil-li zákazník PIN kód umožňující otevření odkládacího boxu třetí osobě.
5. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zmeškané odlety, odjezdy, starty, za ztrátu příjmů, zisku, tržní pozice, zákazníků, pověsti a příležitosti. Stejně tak nenese žádnou odpovědnost, pokud nesplní své závazky vůči zákazníkovi z důvodů vyšší moci.
6. Právní vztahy vyplývající z využívání samoobslužných odkládacích boxů provozovatele se řídí českým právním řádem. Jakékoliv spory vzniklé v souvislosti s využíváním samoobslužných odkládacích boxů provozovatele náleží do pravomoci českých soudů.


VI.
Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 25. května 2023