ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KAMEROVÝ SYSTÉM

 

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o tom, jak společnost Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. (dále také jen „Společnost“)získává a zpracovává vaše osobní údaje, a to v souvislosti s provozováním kamerového systému.

Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení EU“), které nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018.

Tento dokument bude pravidelně aktualizován, vznikne-li potřeba jeho aktualizace. Aktualizované znění těchto Zásad ochrany osobních údajů ve věci provozování kamerového systému (dále jen „Zásady“) je účinné zveřejněním na internetové stránce www.dpmhk.cz.

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Ve Společnosti platí striktní interní pravidla určující, kteří zaměstnanci mohou mít přístup k vašim osobním údajům a v jakém rozsahu je mohou zpracovávat, přičemž přístupová oprávnění jsou zúžena na nezbytné minimum.

Zásady slouží pro informování zaměstnanců Společnosti a třetích osob, jež mohou být zaznamenány kamerovým systémem Společnosti o podmínkách a důvodech, pro které ve Společnosti k pořizování kamerových záběrů se záznamem dochází.

Doporučujeme vám, abyste si tyto informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme. Případné dotazy prosím směřujte na kontaktní osobu uvedenou v bodu 1.2 níže.

 

1.     SPRÁVCE KAMEROVÉHO SYSTÉMU A POVĚŘENEC

1.1   Správcem kamerového systému je:

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., IČO: 25267213, sídlo: Pouchovská 153/52, Věkoše, 500 03 Hradec Králové, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1625.

 

1.2   Kontaktní osoba a zároveň Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

společnost GDPR Hradec s.r.o., se sídlem: Fráni Šrámka 1139, 500 02 Hradec Králové, IČ: 06708218, kontaktní osoba: Mgr. Martin Jeřábek, e-mail: info@gdprhradec.cz, tel.: +420 495 510 765.

1.3   Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

 

 

 

2.     ÚČEL ZÁSAD

Účelem těchto Zásad je:

 1. stanovení parametrů monitorování vybraných prostor kamerovým systémem (dále jen jako „Kamerový systém“) zejména v souladu s Nařízením EU a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a řádné splnění informační povinnosti vůči osobám, jež mohou být zaznamenány Kamerovým systémem.
 2. naplnění účelů a zásad ochrany osobních údajů sledovaných Nařízením EU, s tím, že osobní údaje musí být:

                                           i.      ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem – zásada zákonnosti, korektnost a transparentnosti.

                                         ii.      shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný – zásada účelového omezení.

                                        iii.      přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány – zásada minimalizace údajů.

                                        iv.      uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány – zásada omezení uložení.

                                         v.      zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením – zásada integrity a důvěrnosti.

 

3.     ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE, JEJICH ÚČEL A DŮVOD

3.1     Pokud nás navštívíte v našem sídle, nebo se pohybujete na terminálu v Hradci Králové, upozorňujeme, že vybrané prostory využívané naší Společností jsou sledovány a v některých případech i zaznamenávány kamerovým systémem, jakje dále blíže uvedeno v těchto Zásadách.

Tyto prostory jsou viditelně označeny piktogramem kamery a doplněny informacemi vyžadovanými Nařízením EU.

3.2     Účelem a důvodem zřízení a provozování Kamerového systému (a tedy i účelem zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím Kamerového systému) je:

 1. zajištění kontroly vybraných prostor s cílem přispět k ochraně majetku (vlastnického práva) Společnosti před jeho poškozením či odcizením, zpracování získaných osobních údajů za účelem oznámení případných trestných činů příslušnému orgánu a předání mu zajištěného důkazního materiálu.
 2. zajištění kontroly vybraných prostor s cílem přispět k ochraně majetku (vlastnického práva), života a zdraví zaměstnanců Společnosti, zpracování získaných osobních údajů za účelem oznámení případných trestných činů příslušnému orgánu a předání mu zajištěného důkazního materiálu.
 3. zajištění kontroly vybraných prostor s cílem přispět k ochraně majetku (vlastnického práva), života a zdraví osob pohybujících se v prostorách Společnosti a Společností provozovaných, zpracování získaných osobních údajů za účelem oznámení případných trestných činů příslušnému orgánu a předání mu zajištěného důkazního materiálu.

 

4.     POPIS OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SPOLEČNOSTÍ V SOUVISLOSTI S PROVOZOVÁNÍM KAMEROVÉHO SYSTÉMU

4.1     Společnost učinila vhodná opatření k tomu, aby kamerové sledování nezasahovalo nevhodným a nepřiměřeným způsobem do soukromých prostor dotčených fyzických osob.

4.2     Společnost provedla v souvislosti s Kamerovým systém interní právní analýzu odůvodňující zákonnost a přiměřenost využití Kamerového systému v používaném rozsahu a odůvodňující aplikaci tzv. oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU.

4.3     Veškeré operace oprávněného uživatele se systémem záznamu Kamerového systému, včetně kopírování, pozměňování a mazání záznamů, jsou logovány (je pořizován záznam činnosti uživatele v systému).

4.4     Záznamy pořízené Kamerovým systémem mohou být v souladu s účelem stanoveným v těchto Zásadách poskytnuty orgánům činným v trestním řízení, tj. po zjištění incidentu, který by mohl naplňovat znaky trestné činnosti.

 

5.     ZÁKLADNÍ POPIS KAMEROVÉHO SYSTÉMU

5.1     Kamerový systém je automaticky provozovaný stálý technický systém umožňující pořizovat a uchovávat obrazové záznamy ze sledovaných míst.

5.2     Kamerový systém se skládá z kamerových okruhů s tím, že bližší specifikace je uvedena v čl. 6. Zásad.

5.3     Kamerový systém je provozován v prostorách blíže specifikovaných v čl. 6. Zásad.

5.4     Kamerový systém nesnímá prostory určené k ryze soukromým úkonům osob (např. toalety, sprchy, šatny).

5.5     Kamerový systém neslouží k systematickému sledování osob, ani ke sledování v rozporu s účely uvedenými v těchto Zásadách.

5.6     Sledované prostory jsou jednotlivě specifikovány v čl. 6. Zásad, a jsou vždy viditelně označeny informační tabulkou (dále jen jako „Tabulka“) umístěnou v prostoru vstupu (resp. vjezdu) do jednotlivých monitorovaných prostor, a dále na jiných vhodných místech za účelem splnění informační povinnosti.

Tabulka vždy obsahuje:

 1. piktogram kamery,
 2. sdělení o monitorování prostoru kamerovým systémem se záznamem (pokud je pořizován záznam),
 3. identifikaci Společnosti jako správce osobních údajů,
 4. odkaz na bližší informace v rozsahu dle čl. 14 Nařízení EU (které budou umístěny dle možností v bezprostřední blízkosti Tabulky tak, aby se s těmito informacemi mohly subjekty údajů jednoduše a transparentně seznámit).

 

6.     SOUPIS JEDNOTLIVÝCH KAMER

6.1    Kamerový okruh A – sídlo Společnosti

6.1.1.        Adresa: Pouchovská 153/52, Věkoše, Hradec Králové

6.1.2.        Kamerový systém tvoří tyto jednotlivé kamery:

Kamera 1            Zorné pole:      manipulační plocha před vjezdem do garáží autobusů

                                                  Typ kamery:    analogová kamera, stacionární

                                                  Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení tři kalendářní dny

                                                  Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 2            Zorné pole:      vjezd do čerpací stanice

                                                  Typ kamery:    analogová kamera, stacionární

                                                  Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení tři kalendářní dny

                                                  Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 3            Zorné pole:      vjezd do areálu a parkoviště osobních automobilů – boční pohled

                                                  Typ kamery:    analogová kamera, stacionární

                                                  Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení tři kalendářní dny

                                                  Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 4            Zorné pole:      parkoviště autobusů – kryté

                                                  Typ kamery:    analogová kamera, stacionární

                                                  Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení tři kalendářní dny

                                                  Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 5            Zorné pole:      parkoviště autobusů – kryté, příjezdová komunikace

                                                  Typ kamery:    analogová kamera, stacionární

                                                  Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení tři kalendářní dny

                                                  Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 6            Zorné pole:      parkoviště osobních automobilů Společnosti

                                                  Typ kamery:    analogová kamera, stacionární

                                                  Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení tři kalendářní dny

                                                  Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 7            Zorné pole:      administrativní budova, vstupní hala – odvod peněz

                                                  Typ kamery:    analogová kamera, stacionární

                                                  Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení pět kalendářních dnů

                                                  Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 8            Zorné pole:      odstavná plocha kloubových autobusů

                                                  Typ kamery:    analogová kamera, stacionární

                                                  Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení tři kalendářní dny

                                                  Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 9            Zorné pole:      kolárna

                                                  Typ kamery:    IP kamera, stacionární

                                                  Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení tři kalendářní dny

                                                  Účel:                   účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 10          Zorné pole:      čerpací stanice – vnitřní prostor

                                                  Typ kamery:    analogová kamera, stacionární

                                                  Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení tři kalendářní dny

                                                  Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 11          Zorné pole:      čerpací stanice – vnitřní prostor

                                                  Typ kamery:    analogová kamera, stacionární

                                                  Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení tři kalendářní dny

                                                  Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 12          Zorné pole:      čerpací stanice – vnitřní prostor

                                                  Typ kamery:    analogová kamera, stacionární

                                                  Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení tři kalendářní dny

                                                  Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 13          Zorné pole:      čerpací stanice – vnitřní prostor

                                                  Typ kamery:    analogová kamera, stacionární

                                                  Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení tři kalendářní dny

                                                  Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 14          Zorné pole:      čerpací stanice – vnitřní prostor

                                                  Typ kamery:    analogová kamera, stacionární

                                                  Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení tři kalendářní dny

                                                  Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 15          Zorné pole:      vjezd do areálu

                                                  Typ kamery:    IP kamera, otočná

                                                  Záznam:           bez záznamu – pouze online náhled

                                                  Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 16          Zorné pole:      myčka (vnitřní prostor)

                                                  Typ kamery:    analogová, stacionární

                                                  Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení pět kalendářních dnů

                                                  Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 17          Zorné pole:      parkoviště před administrativní budovou

                                                  Typ kamery:    IP kamera, stacionární

                                                  Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení tři kalendářní dny

                                                  Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 18          Zorné pole:      přístřešek trolejbusů

                                                  Typ kamery:    IP kamera, stacionární

                                                  Záznam:           bez záznamu – pouze online náhled

                                                  Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 19          Zorné pole:      přístřešek trolejbusů

                                                  Typ kamery:    IP kamera, stacionární

                                                  Záznam:           bez záznamu – pouze online náhled

                                                  Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

6.1.3.        On-line náhled kamerového okruhu A Kamerového systému:

a)    je pro kameru 1 – 8 a 17 zobrazen na monitoru na vrátnici areálu sídla Společnosti;

b)    je pro kameru 9, 15, 18 a 19 zobrazen na monitoru dispečinku v sídle Společnosti.

c)    pro kameru 10 – 14 není zobrazován.

d)    pro kameru 16 není zobrazován.

6.1.4.        Záznamové zařízení kamerového okruhu A Kamerového systému je:

a)    pro kameru 1 – 8 umístěno na veřejnosti nepřístupném místě na vrátnici v uzamčené skříni a pod stálým dohledem ostrahy na vrátnici.

b)    pro kameru 9 a 17 umístěno na veřejnosti nepřístupném místě v záložní serverovně (místnost serverovny je bez oken a vstup do místnosti je uzamčen) na dispečinku v sídle Společnosti pod stálým dohledem dispečerů.

c)    pro kameru 10 – 14 umístěno na veřejnosti nepřístupném místě v hale úklidu (uzamčená rozvodna) v sídle Společnosti.

d)    pro kameru 16 umístěno v uzamčené skříni v uzamčeném velínu.

6.1.5.        Přístup do místností a prostor (skříní) se záznamovým zařízením kamerového okruhu A Kamerového systému má pouze odpovědná osoba určená Společností.

6.1.6.        Přenosové kabely Kamerového systému jsou zalištovány a uloženy v kabelových chráničkách.

 

6.2    Kamerový okruh B – Terminál hromadné dopravy (terminál MHD)

6.2.1         Adresa: Terminál hromadné dopravy, ulice Nádražní, Hradec Králové

6.2.2         Kamerový systém tvoří tyto jednotlivé kamery:

Kamera 1            Zorné pole:      hala terminálu

                                                  Typ kamery:    analogová kamera, otočná

                                                  Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení pět kalendářních dnů

                                                  Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 2            Zorné pole:      hala terminálu – hlavní vchod

                                                  Typ kamery:    analogová kamera, stacionární

                                                  Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení pět kalendářních dnů

                                                  Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 3            Zorné pole:      hala terminálu – informace MHD, vedlejší vchod do haly MHD

                                                  Typ kamery:    analogová kamera, stacionární

                                                  Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení pět kalendářních dnů

                                                   Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 4            Zorné pole:      hala terminálu – informace MHD, vedlejší vchod do haly MHD

                                      Typ kamery:    analogová kamera, stacionární

                                                   Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení pět kalendářních dnů

                                                   Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 5            Zorné pole:      stojany na jízdní kola

                                      Typ kamery:    analogová kamera, stacionární

                                                   Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení pět kalendářních dnů

                                                   Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 6            Zorné pole:      venkovní prostory terminálu

                                      Typ kamery:    analogová kamera, otočná

                                                   Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení pět kalendářních dnů

                                                   Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad         

Kamera 7            Zorné pole:      venkovní prostory terminálu

                                      Typ kamery:    analogová kamera, otočná

                                                   Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení pět kalendářních dnů

                                                   Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 8            Zorné pole:      nástupiště A1 a B1 – směr na ulici Nádražní

                                      Typ kamery:    analogová kamera, stacionární

                                                   Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení pět kalendářních dnů

                                                   Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 9            Zorné pole:      nástupiště A1, B1, B2 – směr na odpočinkovou zónu

                                      Typ kamery:    analogová kamera, stacionární

                                                   Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení pět kalendářních dnů

                                                   Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 10          Zorné pole:      výjezd do ulice Nádražní, kruhový objezd na ulici Nádražní/Sladkovského

                                      Typ kamery:    analogová kamera, stacionární

                                                   Záznam:           bez záznamu – pouze online náhled

                                                   Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 11          Zorné pole:      nástupiště C1 – E, směr ulice Nádražní

                                      Typ kamery:    analogová kamera, stacionární

                                                   Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení pět kalendářních dnů

                                                   Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 12          Zorné pole:      nástupiště C1

                                      Typ kamery:    analogová kamera, stacionární

                                                   Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení pět kalendářních dnů

                                                   Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 13          Zorné pole:      nástupiště C – D, směr ulice Nádražní

                                      Typ kamery:    analogová kamera, stacionární

                                                   Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení pět kalendářních dnů

                                                   Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 14          Zorné pole:      nástupiště D1 - E

                                      Typ kamery:    analogová kamera, stacionární

                                                   Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení pět kalendářních dnů

                                                   Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 15          Zorné pole:      nástupiště D1 – E, směr ulice Nádražní

                                      Typ kamery:    analogová kamera, stacionární

                                                   Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení pět kalendářních dnů

                                                   Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 16          Zorné pole:      nástupiště E1 – F2, směr odpočinková zóna

                                      Typ kamery:    analogová kamera, stacionární

                                                   Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení pět kalendářních dnů

                                                  Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

6.2.3         On-line náhled kamerového okruhu B Kamerového systému je zobrazen na monitoru dispečinku Terminálu hromadné dopravy. On-line náhled kamerového okruhu B Kamerového systému je dále zobrazen na dispečinku Městské Policie Hradec Králové, zřízené Statutárním městem Hradec Králové, když Statutární město Hradec Králové je oprávněno takový náhled užívat výlučně za účelem plnění úkolů Městské policie jako obecní policie dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a při splnění všech obecně závazných právních předpisů.

6.2.4         Záznamové zařízení kamerového okruhu B Kamerového systému je umístěno na veřejnosti nepřístupném místě v serverovně Terminálu hromadné dopravy (místnost serverovny je bez oken a vstup do místnosti je uzamčen).

6.2.5         Přístup do místnosti se záznamovým zařízením kamerového okruhu B Kamerového       systému má pouze odpovědná osoba určená Společností.

6.2.6         Přenosové kabely Kamerového systému jsou zalištovány a uloženy v kabelových chráničkách.

 

6.3    Kamerový okruh C – Terminál hromadné dopravy (terminál dálkové dopravy)

6.3.1         Adresa: Terminál hromadné dopravy, ulice Nádražní, Hradec Králové

6.3.2         Kamerový systém tvoří tyto jednotlivé kamery:

Kamera 1            Zorné pole:      hala terminálu

                                                  Typ kamery:    analogová, otočná

                               Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení pět kalendářních dnů

Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 2            Zorné pole:      hala terminálu – hlavní vchod

                                                  Typ kamery:    analogová, stacionární

                                Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení pět kalendářních dnů

Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 3            Zorné pole:      hala terminálu – informace, vedlejší vchod do haly

                                                  Typ kamery:    analogová, stacionární

                               Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení pět kalendářních dnů

Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 4            Zorné pole:      hala terminálu – informace, vedlejší vchod do haly

                                                  Typ kamery:    analogová, stacionární

                               Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení pět kalendářních dnů

Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 5            Zorné pole:      venkovní prostory terminálu

                                                  Typ kamery:    analogová, otočná

                               Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení pět kalendářních dnů

Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 6            Zorné pole:      nástupiště C1 – F3, směr ulice Nádražní  

                                                  Typ kamery:    analogová, stacionární

                               Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení pět kalendářních dnů

Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 7            Zorné pole:      nástupiště F1 – F3, směr odpočinková zóna

                                                  Typ kamery:    analogová, stacionární

                               Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení pět kalendářních dnů

Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 8            Zorné pole:      vjezd z ulice Nádražní  

                                                  Typ kamery:    analogová, stacionární

                               Záznam:           bez záznamu – pouze online náhled

Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 9            Zorné pole:      výstup G1, směr ulice Nádražní

                                                  Typ kamery:    analogová, stacionární

                               Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení pět kalendářních dnů

Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 10          Zorné pole:      nástupiště C1 – výstup G1, směr odpočinková zóna

                                                  Typ kamery:    analogová, stacionární

                               Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení pět kalendářních dnů

Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 11          Zorné pole:      Nástupiště H1 – J3, směr ulice Nádražní

                                                  Typ kamery:    analogová, stacionární

                               Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení pět kalendářních dnů

Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 12          Zorné pole:      nástupiště H1 – J3, směr odpočinková zóna

                                                  Typ kamery:    analogová, stacionární

                               Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení pět kalendářních dnů

Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 13          Zorné pole:      nástupiště I1 – J3, směr ulice Nádražní

                                                  Typ kamery:    analogová, stacionární

                               Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení pět kalendářních dnů

Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 14          Zorné pole:      nástupiště I1 – J3, směr odpočinková zóna

                                                  Typ kamery:    analogová, stacionární

                               Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení pět kalendářních dnů

Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 15          Zorné pole:      venkovní prostory terminálu

                                                  Typ kamery:    analogová, otočná

                               Záznam:           bez záznamu – pouze online náhled

Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

Kamera 16          Zorné pole:      prostor nástupišť terminálu

                                                  Typ kamery:    analogová, otočná

                               Záznam:           záznam kontinuální, doba uložení pět kalendářních dnů

Účel:                  účel uvedený v čl. 3.2 těchto Zásad

6.3.3         On-line náhled kamerového okruhu C Kamerového systému je zobrazen na monitoru dispečinku Terminálu hromadné dopravy. On-line náhled kamerového okruhu C Kamerového systému je dále zobrazen na dispečinku Městské Policie Hradec Králové, zřízené Statutárním městem Hradec Králové, když Statutární město Hradec Králové je oprávněno takový náhled užívat výlučně za účelem plnění úkolů Městské policie jako obecní policie dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a při splnění všech obecně závazných právních předpisů.

6.3.4         Záznamové zařízení kamerového okruhu C Kamerového systému je umístěno na veřejnosti nepřístupném místě v serverovně Terminálu hromadné dopravy (místnost serverovny je bez oken a vstup do místnosti je uzamčen).

6.3.5         Přístup do místnosti se záznamovým zařízením kamerového okruhu C Kamerového       systému má pouze odpovědná osoba určená Společností.

6.3.6         Přenosové kabely Kamerového systému jsou zalištovány a uloženy v kabelových chráničkách.

6.4    Kamerový okruh D – Autobusy Společnosti

6.4.1         Kamery jsou umístěny v takových autobusech Společnosti, které jsou označeny piktogramem průmyslové kamery dle čl. 5.6 těchto Zásad.

6.4.2         Kamerový systém tvoří v každém autobusu vždy pět IP kamer, které zabírají vnitřní prostory autobusu.

6.4.3         Záznam je kontinuální a doba uložení kamerového záznamu je tři kalendářní dny.

6.4.4         Kamerový záznam je pořizován za účelem uvedeným v čl. 3.2 těchto Zásad.

6.4.5         Záznamová zařízení kamerového okruhu D Kamerového systému jsou umístěna v jednotlivých autobusech na veřejnosti nepřístupném místě.

6.4.6         Přístup k záznamovým zařízením kamerového okruhu D Kamerového systému má pouze odpovědná osoba určená Společností.

6.5    Kamerový okruh E – Nositelné kamery revizorů

6.5.1         Kamerový okruh je tvořen přenosnými kamerami zaznamenávajícími obraz a zvuk, které jsou umístěny na oblečení revizorů Společnosti.

6.5.2         Kamerový systém tvoří jedna přenosná kamera pro každého revizora Společnosti.

6.5.3         Záznam je kontinuální po dobu výkonu přepravní kontroly a v souvislosti s ní, a doba uložení kamerového záznamu je třicet kalendářních dnů.

6.5.4         Kamerový záznam je pořizován za účelem uvedeným v čl. 3.2 těchto Zásad při výkonu přepravní kontroly a v souvislosti s ní.

6.5.5         Záznamová zařízení kamerového okruhu E Kamerového systému jsou součástí přenosných kamer a jsou šifrována.

6.5.6         Přístup k záznamům z kamerového okruhu E Kamerového systému má pouze odpovědná osoba určená Společností.

 

7.     Informační povinnost vůči osobám zaznamenávaným Kamerovým systémem

7.1     V souladu s čl. 14 Nařízení EU tímto Společnost poskytuje všem subjektům (zaměstnancům i třetím osobám) následující informace:

7.1.1         Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů je Společnost.

Kontaktní osoba a zároveň Pověřenec pro ochranu osobních údajů – společnost GDPR Hradec s.r.o., se sídlem: Fráni Šrámka 1139, 500 02 Hradec Králové, IČ: 06708218, kontaktní osoba: Mgr. Martin Jeřábek, e-mail: info@gdprhradec.cz, tel.: +420 495 510 765.

7.1.2         Účely zpracování a právní základ zpracování:

 1. zajištění kontroly vybraných prostor s cílem přispět k ochraně majetku (vlastnického práva) Společnosti před jeho poškozením či odcizením, zpracování získaných osobních údajů za účelem oznámení případných trestných činů příslušnému orgánu a předání mu zajištěného důkazního materiálu[3].
 2. zajištění kontroly vybraných prostor s cílem přispět k ochraně majetku (vlastnického práva), života a zdraví zaměstnanců Společnosti, zpracování získaných osobních údajů za účelem oznámení případných trestných činů příslušnému orgánu a předání mu zajištěného důkazního materiálu.
 3. zajištění kontroly vybraných prostor s cílem přispět k ochraně majetku (vlastnického práva), života a zdraví osob pohybujících se v prostorách Společnosti a Společností provozovaných, zpracování získaných osobních údajů za účelem oznámení případných trestných činů příslušnému orgánu a předání mu zajištěného důkazního materiálu.

Právním základem zpracování je právní titul uvedený v čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU, tedy oprávněný zájem správce osobních údajů.

Oprávněný zájem spočívá v zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a ostatních osob pohybujících se v prostorách Společnosti a Společností provozovaných a v zajištění ochrany vlastnického práva Společnosti. Oprávněný zájem byl Společností detailně posouzen z hlediska naplnění podmínek pro jeho uplatnění.[4]

7.1.3         Kategorie dotčených subjektů údajů:

 • Zaměstnanci Společnosti
 • Obchodní partneři, zákazníci (návštěvníci) Společnosti – včetně cestujících městské hromadné dopravy a dálkové dopravy

7.1.4         Příjemci osobních údajů:

Orgány činné v trestním řízení, pokud budou splněny zákonné podmínky pro předání zpracovaných osobních údajů tomuto orgánu.

7.1.5         Doba zpracování osobních údajů:

3 až 5 kalendářních dnů ode dne pořízení záznamu – bližší specifikace viz čl. 6. těchto Zásad; výjimkou jsou případy, kdy došlo k incidentu zaznamenaného Kamerovým systémem – v takovém případě bude záznam ponechán po dobu nezbytnou k vyšetření zjištěného incidentu.

 

7.1.6         Zdroj osobních údajů:

Kamerový systém Společnosti – bližší specifikace viz čl. 6. těchto Zásad.

7.1.7         Práva fyzických osob:

 1. Právo na přístup k osobním údajům

Fyzická osoba má právo na přístup ke všem zpracovávaným osobním údajům. Na její žádost Společnost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů ve strojově čitelném formátu (nicméně s ohledem na velmi krátkou dobu uchování záznamů nebude možné této žádosti vyhovět, pokud již Společnost záznam vymazala).

 1. Právo na opravu osobních údajů

Při zpracování kamerových záznamů není právo na opravu použitelné, neboť předmětem řešeného zpracování osobních údajů je jen pořízení kamerového záznamu fyzické osoby.

 1. Právo na výmaz osobních údajů

Fyzická osoba má právo na výmaz kamerového záznamu zachycující její podobiznu, který by Společnost zpracovávala neoprávněně.  

 1. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Fyzická osoba má právo na blokaci svých osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení EU (zejména bude-li vznesena námitka, existuje spor o oprávněnosti zpracování údajů).

 1. Právo podat námitku

Fyzická osoba má právo podat námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu (což je případ kamerového záznamu).

 1. Právo na podání stížnosti

Fyzická osoba má právo obrátit se kdykoliv se svou stížností na Společnost, případně podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či požádat o soudní ochranu.

 

8.     ZPŮSOB UPLATNĚNÍ PRÁV

8.1     Pro uplatnění svých práv kontaktujte na straně Společnosti:

Pověřence pro ochranu osobních údajů – společnost GDPR Hradec s.r.o., se sídlem: Fráni Šrámka 1139, 500 02 Hradec Králové, IČ: 06708218, kontaktní osoba: Mgr. Martin Jeřábek, e-mail: info@gdprhradec.cz, tel.: +420 495 510 765. 

8.2     Na stránkách http://www.dpmhk.cz/ jsou umístěny vzory formulářů pro uplatnění práv žadatelů dle bodu 7.1. Zásad.

8.3     Společnost je povinna bezplatně informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud by Společnost nevyhověla žádosti, bude žadatel informován bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění.  

V některých případech vymezených legislativou není Společnost povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Společnost může:

(i)    uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo

(ii)  odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud Společnost obdrží žádost, ale bude mít důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti žadatele.