DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD 

Terminálu hromadné dopravy HK

 

I.

Úvodní ustanovení

Dopravně provozní řád Terminálu hromadné dopravy Hradec Králové (dále jen THD) vydává Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. jako majitel a provozovatel. Dopravně provozní řád THD, upravuje základní podmínky organizování provozu pravidelné i nepravidelné autobusové dopravy; městské, dálkové, mimořádné, zájezdové, v prostorách THD.

II.

Řízení a odpovědnost

K zajištění plynulého a bezpečného provozu jsou řidiči všech dopravců i ostatní osoby pohybující se v prostorách THD povinni, uposlechnout pokynů a příkazů vydaných odpovědnými zaměstnanci provozovatele.

Dopravci i nájemci jsou povinni dodržovat předpisy BOZP vztahující se na jejich provozované činnosti a jsou odpověděni za své zaměstnance a smluvní partnery.

Všichni zúčastnění jsou povinni konat tak, aby nevznikla škoda, za způsobenou škodu nesou plnou odpovědnost.

III.

Vymezení pojmů

provozovatel THD        - Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.

dispečer THD               - zaměstnanec provozovatele pověřený zajištěním bezpečného a plynulého provozu

                                        THD a kontrolou dodržování smluvních podmínek

dopravce                     - subjekt provozující na smluvním základě v areálu THD autobusové spoje ve  

                                         veřejné linkové osobní dopravě dle platné licence nebo odjezdy a příjezdy    

                                         příležitostné osobní silniční dopravy

nájemce                     - je smluvní nájemce vymezených prostor THD ve kterých realizuje své zájmy.

autobusové stání         - odjezdové nebo příjezdové stání v areálu THD

pravidelná doprava      - doprava provozovaná podle jízdního řádu

nepravidelná doprava   - odjezdy nebo příjezdy příležitostné osobní silniční dopravy, doprava

                                        mezinárodní, mimořádná, zájezdová

odjezdové stání            - prostor zastávky vyhrazený pro nástup cestujících a naložení zavazadel do

                                        autobusů dopravce, vymezený staničním označníkem

příjezdové stání            - prostor vyhrazený pro výstup cestujících a vyložení zavazadel z autobusů

                                        vymezen staničním označníkem

odstavení vozidla          - zaparkování vozidla na parkovišti THD

povolení vjezdu            - jednorázové povolení k vjezdu do THD – vydává a účtuje podle platného ceníku

                                        odpovědný zaměstnanec THD

                                  - vícenásobné povolení k vjezdu;

                                  povolení k vjezdu vycházející ze Smlouvy o užívání THD v Hradci Králové

IV.

Režim provozu THD

Užívání THD dopravcem nebo nájemcem k provozování služeb je poskytováno za úplatu podle platného ceníku a Smlouvy o užívání THD v HK, nebo Smlouvy o pronájmu.

1.  Provozovatel THD zabezpečí:

 • ve stanovených provozních hodinách informačních center, poskytování informací o nabízených přepravních službách dopravců, popřípadě jejich změnách nebo odchylkách
 • zveřejnění jízdních řádů převzatých od dopravce nebo z IDOS
 • použití odjezdového stanoviště před stanoveným odjezdem
 • dispečerské služby ve smluvním rozsahu v provozní době THD
 • za poplatek umožní krátkodobé odstavení vozidla
 • ochranu osobních údajů získaných provozem kamerového systému

 

2.  Dopravce zajistí:

 • seznámení svého zaměstnance – řidiče s tímto provozním řádem
 • včasné předložení všech smluvených informací před změnou jízdních řádů.
 • bezodkladné informování dispečerské služby o případných odchylkách v zajišťovaných službách zpoždění, přistavení jiného vozidla, důvod nezajištění přepravy atp.
 • bezodkladnou opravu nepojízdného vozidla a v případě neopravitelnosti jeho bezodkladné odtažení mimo areál THD

 

3.  Nájemce zajistí:

 • seznámení zaměstnanců pracujících v pronajatých prostorách s tímto provozním řádem, smluvními podmínkami pronájmu, s požárními předpisy a opatřeními týkající se pronajatých prostor a s povinností případnou mimořádnou událost (úraz, požár, únik nebezpečných látek apod.) okamžitě řešit (hasiči, zdravotníci) a nahlásit neprodleně dispečerovi THD
 • dodržování zákazu manipulace s technickými zařízeními a vybaveními THD a bezodkladné nahlášení dispečerovi THD   závady v provozu těchto zařízení a vybavení
 • zamezení vstupu nepovolaných osob do pronajatých prostor
 • informování dodavatelů o bezpečném způsobu pohybu a jízdy v THD především, že při zastavení a stání nesmí vozidlo omezovat provoz autobusů obsluhujících cestující v THD
 • parkování vozidla nájemce je možné jen po předběžné domluvě s provozovatelem THD a na určeném místě
 • dodržování režimu nakládání s odpady, třídění odpadů, bezpečné uložení a zajištění odvozu

 

4.  Povinnosti řidičů dopravců i ostatních vozidel:

     Řidiči jsou povinni:

 • dodržovat ustanovení Pravidel silničního provozu v celém prostoru THD, pokud není místním značením upraveno jinak platí pravidlo přednosti vozidla přijíždějícího zprava
 • dodržovat maximální rychlost jízdy do 30 km/hod.
 • při jízdě dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na pohyb ostatních vozidel a pohyb osob
 • dodržovat smluvní podmínky užívání THD pro příslušnou linku, respektovat určené příjezdové a odjezdové stání včetně dodržení stanovené doby a dodržovat stanovené podmínky odstavení vozidla
 • prokázat se, na vyžádání zaměstnancem provozovatele, platným „Povolením k vjezdu“
 • respektovat pokyny dispečera THD – provozní i mimořádné (požární, nehodové apod.)
 • při odchodu z odpočinkových místností a prostor THD zavírat dveře
 • případnou nehodu, úraz nebo jinou mimořádnou událost (např. únik provozních kapalin z vozu, požár apod.) v prostoru THD okamžitě řešit (hasiči, zdravotníci) a nahlásit neprodleně dispečerovi THD
 • nahlásit dispečerovi THD nefunkční technické nebo technologického vybavení THD (zařízení nebo vybavení místností odpočinku, digitální jízdní řád atp.)

 

Řidičům je zakázáno v areálu THD:

 • umožnit cestujícím výstup a nástup mimo stanovené výstupní a nástupní prostory
 • ponechávat zbytečně v chodu motor vozidla
 • stát a parkovat autobusy mimo určené místo
 • provádět údržbové práce, kromě zprovoznění nepojízdného vozidla
 • provádět mytí a čištění vozidla
 • znečišťovat prostory THD ropnými produkty – úkapy
 • manipulovat s technickým vybavením a technickým zařízením THD
 • odhazovat odpadky a nedopalky mimo místa k tomu určená
 • vykonávat tělesnou potřebu mimo WC
 • kouřit pod zastřešenou částí THD i budovách

 

5.  Povinnosti ostatních osob, cestujících, zaměstnanců nájemců, dopravců i provozovatele:

     Pohyb pěších a cyklistů

 • všechny osoby jsou povinny respektovat zákaz kouření pod zastřešenou částí THD a budovách
 • chodci mají za povinnost přecházet v prostoru THD bezpečně po přechodech pro chodce
 • všechny osoby jsou povinny řídit se pokyny zástupců provozovatele THD a to nejenom v případě mimořádných událostí (požáru, nehody apod.),
 • všechny osoby jsou povinni vznik mimořádné události nahlásit v informačních centrech nebo dispečeru THD
 • je zakázáno odhazovat odpadky a nedopalky mimo místa k tomu určená
 • cestujícím je povoleno využívat prostory THD
 • cestující jsou povinni respektovat zákaz vstupu do provozního zázemí THD určeného provozovateli, dopravcům nebo nájemcům a mimo provozní dobu i budov THD
 • cyklisté svá kola dovedou ke stojanům kde kolo uzamknou, není povolena jízda na kole v prostorách THD, je zakázáno opírat kola o budovy a zařízení THD

 

V.

Závěrečná ustanovení

Dopravně provozní řád THD v Hradci Králové bude předán všem dopravcům, kteří podle smlouvy používají THD. Dopravci jsou povinni seznámit s jeho obsahem všechny jízdní zaměstnance. Nedodržení ustanovení tohoto dopravně provozního řádu bude posuzováno jako porušování smlouvy o užívání THD.

Kontrolou dodržování smluvních podmínek a ustanovení dopravně provozního řádu jsou pověřeni dispečeři THD.

Bc. Zdeněk Abraham

předseda představenstva

 

Dopravní značení Terminálu hromadné dopravy v HK: