MHD Hradec Králové - přepravní kontrola

Hlavním úkolem přepravní kontroly je dohled nad dodržováním povinností cestujících v MHD vyplývajících z příslušných ustanovení zákona o silniční dopravě, zákona o dráhách, Přepravního řádu a Smluvních přepravních podmínek.

  • Kontrolu provádí tzv. pověřená osoba, která se při výkonu kontroly platnosti jízdních dokladů prokazuje kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce, využívá oprávnění podrobně popsaná v čl. 9 Smluvních přepravních podmínek a je oprávněna sepsat s cestujícím, který nemá platný jízdní doklad a který nezaplatil na místě přirážku za porušení přepravních podmínek, zápis o provedené přepravní kontrole. Cestující má povinnost se prokázat osobními údaji z dokladu vydaného orgánem státní správy ( občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas ), případně strpět úkony ke zjištění totožnosti ( setrvání na místě do příjezdu policie, následování pověřené osoby na policii,… ).

  • Cestující svým nástupem do vozu MHD uzavírá s dopravcem smluvní vztah o přepravě a je povinen dodržovat podmínky přepravního řádu, smluvních přepravních podmínek a tarifu, zejména tím, že si bezodkladně při nástupu zpoplatní jízdu. Na jízdenku označenou po zahájení přepravní kontroly se hledí jako na neplatný doklad.

  • Při platbě SMS jízdného může cestující nastoupit do vozu až po přijetí SMS jízdenky.

  • Cestující bez platného jízdního dokladu je povinen zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému.

  • Za jízdu bez platného jízdního dokladu se stanovuje přirážka ve výši 1500,- Kč. V případě, že cestující uhradí přirážku na místě, nebo do 3 pracovních dnů ode dne kontroly u přepážky zákaznického centra DPmHK, a.s., Pouchovská 153, HK nebo na účet u KB č.656020207/0100 , snižuje se přirážka na částku 500,- Kč.

  • Nemá-li cestující při kontrole u sebe jízdní doklad a prokáže-li do 3 pracovních dnů ode dne kontroly u přepážky zákaznického centra DPmHK, a.s., Pouchovská 153, HK, že byl jeho doklad v době kontroly platný, zaplatí přirážku ve výši 50,- Kč. Po této lhůtě již ztrácí výhodu snížené přirážky. Ustanovení se nevztahuje na jednotlivé papírové jízdenky.

  • Přirážka k jízdnému se neponíží v případě, že se cestující prokáže při kontrole poškozeným jízdním dokladem, z něhož nejsou patrné údaje, dokladem jiného držitele nebo falzifikátem a takovýto doklad mu bude odebrán.

  • Nevypořádané závazky cestujících k DPmHK a.s. z přepravní kontroly se společnost snaží vymoci mimosoudní cestou zasláním upomínky prostřednictvím advokátní kanceláře. V případě neúčinnosti takovéhoto kroku se DPmHK a.s. v zastoupení advokátní kanceláře domáhá svých práv u příslušného soudu. / platební rozkaz, exekuční řízení/. V souvislosti s nemalými náklady těchto řízení pro dlužníka doporučuje DPmHK a.s. včasnou úhradu závazku.

  • Kontakt : Pracoviště správy a inkasa pohledávek je na adrese Pouchovská 153, HK, tel.č. 495089268, 495089270.

Podrobnosti vztahů mezi dopravcem a cestujícím stanovují Smluvní přepravní podmínky. Zejména řeší vznik a splnění smlouvy o přepravě, placení jízdného a přirážek, přepravu osob, zvířat a věcí, přepravní kontrolu.

 

Výňatek ze Smluvních přepravních podmínek: čl. 9 – Přepravní kontrola:
 
1)     Pověřená osoba DPmHK,a.s. se při provádění přepravní kontroly prokazuje kontrolním odznakem a na žádost cestujícího i průkazem DPmHK,a.s. Tato povinnost se netýká řidiče vozidla.
2)     Řidič vozidla a jiná pověřená osoba DPmHK,a.s. vybavená kontrolním odznakem                a průkazem je oprávněna :
a)     požadovat od cestujícího předložení platného jízdního dokladu,
b)     vyloučit z přepravy cestujícího,který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku na místě,
c)     vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu přirážku, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo nebo svým   chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje,
d)     nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře      s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky, zejména obsazenost vozidla,
e)     uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplatit tarifem stanovené jízdné a přirážku nebo vyžadovat na cestujícím prokázat se osobními údaji potřebnými k vymáhání zaplacení přirážky,
f)      vyzvat cestujícího, který nesplnil úkony dle předchozího písmene e), k setrvání na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího nebo k následování na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti cestujícího,
g)     pro zachování plynulosti a bezpečnosti provozu rozhodnout o způsobu kontroly tarifní kázně, např.usměrněním nástupu a výstupu určenými dveřmi.                                       
 
3) Ohrozí-li cestující porušením svých povinností řidiče vozidla nebo jinou pověřenou osobu
      DPmHK,a.s., jedná se o přestupek podle zákona č.250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
4) Cestující, který si označí papírovou jízdenku nebo provede úhradu elektronického jízdného ve vozidle v době již započatého výkonu přepravní kontroly se považuje za cestujícího, který se z příčin na své straně neprokázal platným jízdním dokladem.
5) Přirážka za jízdu bez platného jízdního dokladu, za kouření ve vozidle, za uskutečnění přepravy zakázaných věcí a předmětů, za hrubé znečištění vnitřku vozidla cestujícím, je stanovena ve výši 1500,-Kč.
6)   V případě, že cestující zaplatí přirážku (uloženou dle odstavce 5, ) na místě, tj. v době řešení porušení povinností vyplývajících cestujícímu z přepravního řádu a smluvních přepravních podmínek, je dopravcem pověřená osoba oprávněna uložit přirážku sníženou na výši 500,-Kč.
7) V případě, že cestující zaplatí přirážku (uloženou dle odstavce 5, ) v hotovosti ve lhůtě třech pracovních dnů, následujících po dni zjištění porušení povinností vyplývajících cestujícímu z přepravního řádu a smluvních přepravních podmínek, v oddělení tarifu   a jízdenek v sídle společnosti DPmHK, a.s., přirážka se poníží na 500,- Kč.
       Snížení přirážky nelze uplatnit v případě zjištění neplatného jízdního dokladu dle čl. 3, odst. 3, písm. b,c,d).
8) V případě, že cestující následně prokáže v oddělení tarifu a jízdenek v sídle společnosti DPmHK, a.s., a to ve lhůtě tří pracovních dnů následujících po dni zjištění jeho jízdy bez platného jízdního dokladu, že v době kontroly měl již zakoupenou platnou nepřenosnou časovou jízdenku resp. byl držitelem průkazu opravňujícím k bezplatné přepravě, přirážka je snížena na 50,-Kč.
9)   Přirážka za nezaplacené přepravné za psa, za jiná výše neuvedená porušení přepravního řádu a smluvních přepravních podmínek, se stanovuje jednotně ve výši 50,-Kč.
10) O zmírnění tvrdosti finančního postihu plynoucího z uložené přirážky, o odstoupení od uložené přirážky, o odstoupení již započatého vymáhání přirážky ve všech stupních řízení rozhoduje vždy ředitel společnosti.

Věříme, že nejste lhostejní k tzv. „černým“ jízdám některých nepoctivců a chápete nutnost přepravní kontroly a strpíte určitá osobní omezení, která z této činnosti těm slušným mohou přinést.