Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.

se sídlem Pouchovská ul. 153, Hradec Králové

 

Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona  č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen “přepravní řád”) :                                                        

vydává

 

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

PRO PŘEPRAVU VE VOZIDLECH MĚSTSKÉ

HROMADNÉ DOPRAVY V HRADCI KRÁLOVÉ

 

Čl. 1

Všeobecná ustanovení

 

 1. Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu osob, zavazadel a živých zvířat ve vozidlech městské hromadné dopravy (dále jen “MHD”) na území města Hradec Králové a dopravně připojených obcí Běleč n/O, Divec,  Lochenice, Předměřice n/L, Stěžery, Stěžírky, Vysoká n/L a stanovují podmínky pro tuto přepravu.  
 2. Cestující je na základě uzavřené přepravní smlouvy povinen dodržovat podmínky přepravního řádu, těchto smluvních přepravních podmínek a tarifu.
 3. Řidič a jiná pověřená osoba dopravce, vybavená kontrolním odznakem a průkazem je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti a k zajištění  bezpečnosti a plynulosti dopravy.
 4. Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. (dále jen “DPmHK,a.s.”)  informuje cestující   o dopravě a jejich změnách ve vozidlech MHD, vývěskami na zastávkových označnících, v informačním středisku a v předprodeji jízdenek, dle závažnosti v denním tisku.
 5. Ve vozidlech městské hromadné dopravy, kde je výrazné označení ovládacích tlačítek pro otevírání dveří, je nainstalován systém samoobslužného otevření dveří. Tento systém umožňuje v zastávkách otevření dveří pouze při volbě (stisku tlačítka) cestujícím. Při přepravě osob se sníženou schopností pohybu nebo zrakově postižených otevírá takové dveře řidič.

Čl. 2

Vznik a splnění smlouvy o přepravě osob

 1. Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije své právo k přepravě tím, že nastoupí do vozidla  s  platným jízdním dokladem (u SMS a u odbavení pomocí mobilní aplikace HOPON až s přijatou SMS jízdenkou nebo jízdenkou HOPON.
 2. Přepravní smlouva je též uzavřena umožněním nástupu cestujícímu do vozidla bez jízdenky  a jízdné cestující zaplatí bezodkladně po nástupu do vozidla u řidiče nebo na dalším odbavovacím zařízení (např. platba kartou a obdobnými platebními prostředky).
 3. Přepravní smlouva je splněna provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle uzavřené přepravní  smlouvy.
 4. Pro přepravu na linkách MHD  platí jízdní doklady vydané DPmHK, a.s. a dopravci zapojenými do systému VYDIS.

 

Čl. 3

Jízdní doklad

1)   Cestující je povinen mít u sebe po celou dobu trvání přepravy platný jízdní doklad, jímž se při kontrole jízdních dokladů prokazuje pověřené osobě.

2)   Platným jízdním dokladem je :

 1. papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu, v odpovídající ceně a druhu, jde-li o originál vydaný DPmHK,a.s. a jsou-li pouze a jedině na určeném místě na jízdence vyznačeny znaky potvrzující tarifní odbavení cestujícího pomocí označovacího zařízení (mechanické znehodnocení) podle pokynů vytištěných na jízdence,
 2. papírová jízdenka z prodeje u řidiče, v odpovídající ceně, druhu a datu použití,
 3. průkaz ZTP, ZTP-P, PTP, KPV opravňující k bezplatné přepravě,
 4. čipová karta s elektronickým záznamem datově a cenově příslušné přenosné nebo nepřenosné časové jízdenky,
 5. čipová karta, bankovní karta, mobilní telefon nebo hodinky s bankovní kartou s elektronickým záznamem platby jednotlivého jízdného nebo jako identifikátor k předplatné časové jízdence cestující osoby v odpovídající ceně, druhu a datu použití,
 6. jízdenka VYDIS, v odpovídající ceně, druhu a datu použití,
 7. SMS jízdenka s platným kódem na mobilním zařízení cestujícího,
 8. Jízdenka mobilní aplikace HOPON,
 9. reklamační list nahrazující jízdní doklad přijatý do reklamačního řízení, a to po dobu vyřizování reklamace vyznačené na dokladu.
 1. Neplatný jízdní doklad je  pověřená osoba oprávněna odebrat v případech,

kdy jízdní doklad :

 1. je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho užití,
 2. údaje na něm neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,
 3. je použit neoprávněnou osobou,
 4. není originálem,
 5. je používán bez vyžadované fotografie.

       Pověřená osoba odebrání jízdního dokladu písemně potvrdí  vždy na předávaném zápisu o provedené přepravní kontrole.

 

Čl. 4

Placení jízdného a přirážek

 1. Ceny jízdného a tarifní podmínky jsou stanoveny nařízením města Hradec Králové o maximálních cenách jízdného MHD ve městě Hradec Králové a v dopravně připojených obcích.
 2. Jízdné se platí prostřednictvím příslušných papírových jízdenek, prostřednictvím elektronického záznamu na čipové kartě, bankovní kartě, mobilním telefonu nebo hodinkách s bankovní kartou, SMS jízdného nebo jízdného přes mobilní aplikaci HOPON.
 3. Cestující s papírovou jízdenkou pro jednotlivou jízdu nastupuje předními dveřmi a je povinen si při nástupu bezodkladně jízdenku v označovacím zařízení u řidiče.
 4. Na noční lince lze koupit jízdenku pouze u řidiče, tato se již ve vozidle nijak dále neoznačuje a platí pro jednu jízdu. Na nočních linkách se uznávají platné předplatné časové jízdenky základní, k těmto již není nutné kupovat „noční“ jízdenku.
 5. Ve vozidlech DPmHK,a.s. je možno též u řidiče v doplňkovém prodeji zakoupit za hotové jízdenku krátkodobou časovou přestupní nebo 24 hodinovou za cenu stanovenou tarifem MHD.  O prodej takovéto  jízdenky požádá cestující řidiče ihned a bez průtahů při nástupu do vozidla. Jízdenku prodá řidič pouze v zastávce, tato se již ve vozidle nijak dále neoznačuje.  Platnost jízdenky je uvedena přímo na jízdence a platí pro celou síť MHD.
 6. Cestujícímu, který ze závažných důvodů ležících na jeho straně vrátí DPmHK,a.s. nevyužitou časovou jízdenku s čtvrtletní a delší dobou platnosti, může být vrácena na základě jeho písemné žádosti pouze alikvotní část nevyužitého  jízdného, vypočtená od dne následujícího po dnu, kdy byla DPmHK,a.s. žádost podána. Při výplatě v hotovosti se započítává manipulační poplatek ve výši 50,- Kč. Za jiné nevyužité časové a jednotlivé  jízdenky se peníze nevrací.
 7. Za ztracenou, odcizenou nebo poškozenou papírovou jízdenku se náhradní jízdenka bezplatně neposkytuje, toto neplatí, pokud ztrátu nebo poškození způsobil DPmHK, a.s.
 8. Ze ztracené, odcizené nebo nefunkční čipové karty se po vyžádaném zablokování karty převede adekvátní elektronický záznam o časovém jízdném nebo penězích na nově vystavovanou čipovou kartu.

 9. Cestující je povinen zaplatit přirážku k jízdnému ve výši 1500,- Kč a jízdné ve výši jednotlivého jízdného. Pro stanovení jízdného k přirážce se bere jízdné hrazené papírovou jízdenkou dle platného tarifu. Snížené sazby a podmínky uložení a inkasa přirážky určuje čl.9.

 

Čl. 5

Přeprava dětských kočárků a jízdních kol

 1. Cestující může vzít do vozidla dětský kočárek s dítětem jen s vědomím řidiče a pokud to obsazení  vozidla dovoluje, a to jen určenými dveřmi. Průjezd kočárku vozidlem není povolen. Ve vozidle smí  být přepravován pouze jeden kočárek, řidič může výjimečně povolit přepravu dalších kočárků  pokud to provozní poměry na lince umožňují. Kočárek se přepravuje ve vyhrazeném prostoru označeném na vnější straně dveří vozidla symbolem kočárku. Cestující musí vždy zajistit kočárek proti samovolnému pohybu a být u něho po celou dobu přepravy. Přeprava dětského kočárku s dítětem se nezpoplatňuje.
 2. Přeprava jízdních kol je umožněna  ve všech dnech a za stejných podmínek jako u kočárků. Přeprava kočárku s dítětem je upřednostněna.

 

Čl. 6

Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace

a přeprava osob na vozíku pro invalidy

 1. Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení na sedadlech pro ně vyhrazených a označených. Pokud není u těchto osob jejich právo na místo k sezení zřetelně patrné, prokazují svůj nárok příslušným průkazem. Jiný cestující, který takové místo obsadil, je povinen toto místo cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace na jeho žádost uvolnit.
 2. DPmHK,a.s. vyhradí a označí ve vozidlech MHD nejméně 6 míst k sezení pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace.
 3. Cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace musí být umožněn nástup do vozidla i výstup z vozidla všemi dveřmi, které jsou označeny pro nástup nebo výstup cestujících.
 4. DPmHK,a.s. přepraví cestujícího na vozíku pro invalidy, dovoluje-li to technické  provedení vozidla a jeho obsazenost a zajistí-li  si  sám cestující pomoc při nakládání a vykládání vozíku  včetně zajištění vozíku proti samovolnému pohybu při  přepravě ve vozidle.
 5. Cestující na vozíku pro invalidy může nastoupit do vozidla pouze se souhlasem řidiče a vystoupit z vozidla s vědomím řidiče.
 6. Cestující nastupuje s vozíkem pro invalidy dveřmi označenými pro nástup s kočárkem a vozík umisťuje na plošině.

 

 

Čl. 7

Vztahy mezi DPmHK,a.s. a cestujícími

 1. Povinnosti DPmHK,a.s. :
 1. podávat informace o jízdním řádu, tarifu a vyhlášených přepravních podmínkách na místech určených pro styk s veřejností,
 2. zveřejnit podstatné části vyhlášených přepravních podmínek a tarifu  ve vozidle MHD,
 3. zajistit prodej jízdenek po dobu poskytování přepravních služeb cestujícím,
 4. udržovat pořádek, čistotu a klid ve vozidle,
 5. ve vozidlech vybavených příslušným zařízením oznamovat název stanice nejpozději při zastavení vozidla ve stanici a oznamovat název následující stanice nejpozději při odjezdu vozidla ze stanice,
 6. zajistit znovuzastavení  každého třetího vozidla v úrovni zastávkového označníku stojí-li  ve  stanici  současně více vozidel,
 7. zajistit znovuzastavení každého vozidla v úrovni zastávkového označníku v případě, že se ve stanici nachází osoba na vozíku pro invalidy nebo osoba se slepeckou holí.

 

2)   Povinnosti cestujících :

 1. dodržovat přepravní řád, smluvní přepravní podmínky a tarif,
 2. mít u sebe po celou dobu přepravy platný jízdní doklad, jak pro sebe tak pro případně s sebou přepravované jízdní kolo a na požádání  se jím prokázat pověřené osobě DPmHK,a.s.,
 3. sám dbát na to, aby v nástupní zastávce včas do vozidla nastoupil, ve správné přestoupil a v cílové zastávce vystoupil,
 4. používat zařízení ve vozidle jen k účelu, pro který je určeno,
 5. uvolnit místo vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace těmto osobám, pokud o to požádají,
 6. dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují k zajištění bezpečnosti  a plynulosti  dopravy a bezpečnosti cestujících,
 7. zdržet se všeho co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost přepravy, pořádek ve vozidle, čistotu vozidla a cestujících, nebo působit rušivě na zaměstnance dopravce při výkonu jejich služby, nebo způsobit škodu dopravci nebo cestujícím,
 8. zaplatit přirážku (pokutu), neprokáže-li se platným jízdním dokladem na výzvu pověřené osoby, nebo se prokázat osobními údaji potřebnými k vymáhání zaplacení přirážky a jízdného, nezaplatí-li sankci na místě,
 9. zaplatit přirážku za nedodržování přepravního řádu nebo pokynů a příkazů pověřené osoby nebo za rušení klidné přepravy cestujících nebo za znečištění vozidla nebo za jiné obtěžování cestujících.
 10. na výzvu pověřené osoby ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti nebo na výzvu pověřené osoby setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího a to nesplní-li povinnost uvedenou v písmenu h).                 

3)   Cestujícím není dovoleno zejména:

 1. nastupovat a vystupovat, dává-li řidič zvukovou nebo světelnou návěst “Nenastupujte”,  “Nevystupujte”, resp.”Stop”,
 2. nastupovat do vozidla prohlášeného řidičem za obsazené,
 3. nastupovat do vozidla s věcmi, které nesmí být obsahem zavazadla,
 4. zdržovat se v prostoru vyhrazeném pro řidiče a prostorech určených pro nastupování a vystupování,
 5. mluvit za jízdy s řidičem, znemožňovat řidiči bezpečný výhled z vozidla,
 6. odkládat zavazadla nebo živá zvířata na sedadla,
 7. znečišťovat vozidlo konzumací poživatin a nápojů nebo jiným konáním,
 8. kouřit ve vozidle,
 9. chovat se nad míru hlučně ve vozidle (např. pískat, zpívat, provozovat nebo reprodukovat hudbu),
 10. nastupovat do vozidla s obutými kolečkovými bruslemi,
 11. obtěžovat cestující nevhodně neseným zavazadlem ( např. batoh na zádech a pod. )

 

4)   Děti do 6 let lze přepravovat jen s doprovodem  osoby starší 10 let.

 

Čl. 8

Podmínky přepravy zavazadel a živých zvířat

1)  Jako ruční zavazadlo lze přepravovat snadno přenosné věci, které má cestující u sebe a lze je případně umístit ve vozidle pod sedadlem cestujícího. Cestující má právo vzít ruční zavazadlo s sebou do vozidla bezplatně. Zajišťování bezpečné manipulace s tímto zavazadlem a dohled nad ním přísluší cestujícímu.

2)  Jako spoluzavazadlo lze přepravovat věci, které svými rozměry neodpovídají ručnímu zavazadlu a vyžadují umístění na zvlášť určeném místě ve vozidle. Zajišťování bezpečné manipulace s tímto zavazadlem a dohled nad ním přísluší cestujícímu. Placení tarifní ceny spoluzavazadla nepodléhají. Lyže, snowboardy či jiné sportovní náčiní a věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození, zranění nebo znečištění cestujících i vozidla se přepravují pouze v ochranném obalu.

3)  Manipulace se zavazadly ani jejich uložení nesmí  ohrožovat ostatní cestující a bránit jim v plnění tarifních povinností.

4)  Cestující smí vzít s sebou do vozidla drobná domácí a jiná zvířata, pokud tomu nebrání zvláštní předpisy, jsou-li uzavřena ve schránkách s nepropustným dnem a není-li jejich přeprava na obtíž ostatním cestujícím (např. zapáchají-li). Přeprava schránky se zvířaty se nezpoplatňuje.

5)  Cestující smí vzít s sebou do vozidla k přepravě beze schránky pouze psa. Nastoupit  s ním může jen s vědomím řidiče. Pes musí mít nasazen bezpečný náhubek (netýká se slepeckého psa), musí být  cestujícím držen po celou dobu přepravy na krátkém vodítku a nesmí být přepravován na sedadle. V době zvýšených přepravních nároků může řidič přepravu psa beze schránky odmítnout. Cestující je zodpovědný za chování přepravovaného psa. Z přepravy může být vyloučen pes, který je svým chováním na obtíž ostatním cestujícím. Psa, který je průvodcem držitele průkazu ZTP-P nelze vyloučit z přepravy ani jeho přepravu odmítnout. 

 

6)  Zakazuje se přepravovat :

 1. věci výbušné, jedovaté, radioaktivní, těkavé a žíravé s výjimkou přenosné ocelové lahve s kapalným topným plynem pro domácnost o celkovém obsahu nejvýše 10 kg, nádoby s topnou naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l a akumulátoru naplněného elektrolytem, zajištěného  proti zkratu se zajištěnými odplyňovacími otvory, cestující zamýšlející realizovat přepravu  výše uvedených k přepravě povolených věcí, je povinen před nástupem do vozidla tuto přepravu řidiči ohlásit a po získání souhlasu umístit ve vozidle přepravovanou věc dle pokynu řidiče; ve vozidle je povoleno přepravovat nejvýše dvě lahve s topným plynem nebo nejvýše  dvě nádoby s topnou naftou nebo nejvýše dva naplněné akumulátory,
 2. nabité střelné zbraně,
 3. věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození nebo znečištění cestujících i vozidla (např. lyže a snowboardy bez ochranného obalu, zasklená okna a skla bez pevného obalu a pod),
 4. věci, které mohou způsobit nákazu nebo věci, které svým zápachem resp. odpuzujícím vzhledem mohou být cestujícím nebo řidiči na obtíž,
 5. předměty, jejichž celková hmotnost přesahuje 50 kg,
 6. předměty, jejichž rozměry jsou větší něž 50 cm x 60 cm x 80 cm nebo předměty delší jak 300cm nebo  předměty ve tvaru desky, jsou-li větší jak 100 cm x 150 cm.

 

 

Čl. 9

Přepravní kontrola

1) Pověřená osoba DPmHK,a.s. se při provádění přepravní kontroly prokazuje prohlášením o kontrole jízdních dokladů, případně kontrolním odznakem a na žádost cestujícího i průkazem DPmHK,a.s. Tato povinnost se netýká řidiče vozidla.

2) Řidič vozidla a jiná pověřená osoba DPmHK,a.s.  vybavená kontrolním odznakem a průkazem je oprávněna :

 1. požadovat od cestujícího předložení platného jízdního dokladu,
 2. vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku na místě,
 3. vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu přirážku, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo nebo svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje,
 4. nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky, zejména obsazenost vozidla,
 5. uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplatit tarifem stanovené jízdné a přirážku nebo vyžadovat na cestujícím prokázat se osobními údaji potřebnými k vymáhání zaplacení přirážky,
 6. vyzvat cestujícího, který nesplnil úkony dle předchozího písmene e), k setrvání na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího nebo k následování na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti cestujícího,
 7. pro zachování plynulosti a bezpečnosti provozu rozhodnout o způsobu kontroly tarifní kázně, např. usměrněním nástupu a výstupu určenými dveřmi.                                    

3)  Ohrozí-li cestující  porušením  svých  povinností  řidiče  vozidla nebo jinou pověřenou osobu DPmHK,a.s., mohlo by se jednat o přestupek podle příslušného zákona č.250/2016 Sb.

4)  Cestující, který si označí papírovou jízdenku, provede úhradu elektronického jízdného nebo uhradí SMS jízdné ve vozidle v době již započatého výkonu přepravní kontroly se považuje za cestujícího, který se z příčin na své straně neprokázal platným jízdním dokladem.

5)  Přirážka za jízdu bez platného jízdního dokladu, za kouření ve vozidle, za uskutečnění přepravy zakázaných věcí a předmětů, za hrubé znečištění vnitřku vozidla cestujícím, je stanovena ve výši 1500,- Kč.

6)   V případě, že cestující zaplatí přirážku (uloženou dle odstavce 5, ) na místě, tj. v době řešení porušení povinností vyplývajících cestujícímu z přepravního řádu a smluvních přepravních podmínek, je dopravcem pověřená osoba oprávněna přijmout ji ve snížené výši 500,- Kč.

7)   Snížení přirážky  (uložené dle odstavce 5, ) na 500,- Kč je též možné při úhradě ve lhůtě  třech pracovních dnů následujících po dni zjištění porušení povinností vyplývajících cestujícímu z přepravního řádu a smluvních přepravních podmínek. Snížení přirážky nelze uplatnit v případě zjištění neplatného jízdního dokladu dle čl. 3, odst. 3, písm. b,c,d).

8) V případě, že cestující následně prokáže v oddělení tarifu a jízdenek v sídle společnosti DPmHK, a.s., a to ve lhůtě tří pracovních dnů následujících po dni zjištění jeho jízdy bez platného jízdního dokladu, že v době kontroly měl již zakoupenou platnou nepřenosnou časovou jízdenku resp. byl držitelem průkazu opravňujícím k bezplatné přepravě, přirážka je snížena na 50,- Kč.

9)  Přirážka za jiná výše neuvedená porušení přepravního řádu a smluvních přepravních podmínek se stanovuje jednotně ve výši 50,- Kč.

10) O zmírnění tvrdosti finančního postihu plynoucího z uložené přirážky, o odstoupení od uložené přirážky, o odstoupení již započatého vymáhání přirážky ve všech stupních řízení rozhoduje vždy předseda představenstva společnosti.

 

Čl. 10

Ostatní ustanovení

 1. Věci, nalezené ve vozidlech MHD se ukládají v sídle DPmHK, a.s. na adrese Pouchovská 153, Hradec Králové. Informace o nálezech jsou poskytovány na tel.č. 495 089 111.
 2. Informace o MHD jsou poskytovány na webu dopravce www.dpmhk.cz, při osobní návštěvě na zákaznickém centru DPmHK, a.s. ul. Pouchovská, na Terminálu hromadné dopravy, na Infocentru města Hradec Králové, Eliščino nábř.  nebo na tel.č. 495 089 271.      

 

 

Čl. 11

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto smluvní přepravní podmínky jsou platné pro přepravu cestujících, zavazadel a živých zvířat v MHD provozované DPmHK, a.s. od 1.3.2024. 
 2. Výňatek podstatné části Smluvních přepravních podmínek ve vozidlech městské hromadné dopravy v Hradci Králové a tarif MHD je zveřejněn ve všech vozidlech  MHD.
 3. Úplné znění Smluvních přepravních podmínek pro přepravu ve vozidlech městské hromadné dopravy v Hradci Králové je k dispozici jak v sídle DPmHK,a.s. tak na Terminálu hromadné dopravy, Infocentru Hradec Králové a na webových stránkách dopravce – www.dpmhk.cz .        
 4. Ruší se smluvní přepravní podmínky platné od 1.1.2020.      

  

          

 

                                                                                      Bc. Zdeněk Abraham v.r.

                                                                                      předseda představenstva     

                                                                                                  

Hradec Králové dne 29.2.2024