Povinně poskytované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace na této stránce jsou zveřejněny povinně podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

1. Název

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.

Registrace: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, spis. značka: B 1625 – den zápisu:  1. 4. 1997.

Jediný akcionář: Statutární město Hradec Králové, IČ: 002 68 810

Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové

Základní kapitál: 713 004 000,- Kč

2. Důvod a způsob založení

Akciová společnost Dopravní podnik města Hradce Králové se sídlem Pouchovská 153, Hradec Králové 3 vznikla na základě zakladatelské listiny podepsané dne 17. března 1997.

Důvodem založení povinného subjektu je výkon veřejné služby v oblasti provozování městské hromadné dopravy (autobusová a trolejbusová doprava). Jediným akcionářem povinného subjektu je statutární město Hradec Králové. Zakladatelské dokumenty a doklady blíže specifikující důvod a způsob založení, jsou zveřejněny ve sbírce listin, která je dálkově přístupná na webových stránkách http://www.justice.cz

Poslání a vize společnosti:

Poslání - Kdo jsme?

Dopravní podnik města Hradce Králové je obchodní společností vlastněnou městem Hradec Králové, která zajišťuje veřejnou hromadnou přepravu ve městě Hradec Králové a v přilehlých obcích.

Vize - jací chceme být?

Naší strategickou vizí je zajištění dostupné, bezpečné, pohodlné a ekologické městské dopravy fungující v rámci integrovaného dopravního systému. Naše rozhodování a konání je v souladu s principy společenské odpovědnosti.

Chceme

-          udržet významný podíl při naplňování preferované formy měkké dopravy v HK (MHD, cyklisté a pěší)

-          svým přístupem k zajišťování veřejné služby spoluvytvářet obraz města jako kvalitního místa pro život

-          být otevřeně komunikujícím a transparentním podnikem respektujícím potřeby města a veřejnosti

-          poskytovat za přijatelnou cenu odpovídající kvalitu veřejné služby

-          nastavovat, měřit a veřejně sdílet parametry kvality veřejné služby

-          zvýšit plynulost a rychlost MHD díky preferenci před individuální automobilovou dopravou

-          sledovat a aplikovat progresivní technologie

-          rozvíjet odborný růst zaměstnanců směrem k prospěchu hradecké veřejnosti

Hodnoty, které uznáváme?

-          vážíme si jednotlivce a jsme přesvědčeni, že jednotlivci, jimž se dostává úcty a kterým je svěřována odpovědnost, na oplátku poskytují to nejlepší, čeho jsou schopni

-          jsme šetrní, střežíme a chráníme firemní zdroje nejméně s takovou bdělostí, s níž bychom střežili a chránili své vlastní osobní zdroje

-          při veškerém svém jednání se snažíme o přátelskost, zdvořilost a slušnost

-          řídíme se potřebami zákazníků, na které pohotově reagujeme

-          rozvíjíme spolupráci lidí v prostředí otevřenosti, které podporuje znalosti a růst

-          víme, že inovace jsou klíčem k růstu a mohou přijít od kohokoliv a kdykoliv

-          našich cílů dosahujeme prostřednictvím pozitivní motivace

Předmět podnikání:

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -  nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní, - vnitrostátní veřejná linková, - vnitrostátní zvláštní linková, - mezinárodní linková, - mezinárodní kyvadlová

Holičství, kadeřnictví

Provozování dráhy - trolejbusové dráhy na území města Hradce Králové

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Provozování autoškoly

Opravy silničních vozidel

Zámečnictví, nástrojařství

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. tímto informuje spotřebitele o skutečnosti, že se v případě zjištěných nedostatků s poskytnutými službami má právo se obrátit na ČOI – na adrese https://www.coi.cz.

3. Organizační struktura

Schéma organizační struktury Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s.

ke stažení zde:  - str. 24

Představenstvo

Předseda představenstva
Zdeněk Abraham

Místopředseda představenstva
Ing. Lubomír Štěpán

Členové představenstva
Ing. Vladimír Pejřil
Václav Bartoš
Ing. arch. Roman Plát
Ing. Zdeněk Kousal

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Ing. Václav Koutník

Místopředseda dozorčí rady
Eva Marešová

Členové dozorčí rady
Bc. David Kočí
Ing. Luděk Kloubec, MBA
Ing. arch. František Křelina
Bc. Tomáš Chobotský

4. Kontaktní spojení pro informace

Kontaktní spojení:
- adresa: Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., Pouchovská 153, 503 03 Hradec Králové 3

- informační kancelář– zákaznické centrum: Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., Pouchovská 153, 503 03 Hradec Králové 3

- elektronicky – e-mailem na adresu:  informace106@dpmhk.cz  (neslouží k vyřizování běžných podnětů veřejnosti – pro tyto účely využijte kontaktního formuláře)

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., Pouchovská 153, 503 03 Hradec Králové 3

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Adresa pro osobní návštěvu pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Kontaktní spojení:
- adresa: Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., Pouchovská 153, 503 03 Hradec Králové 3
- informační kancelář- zákaznické centrum: Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., Pouchovská 153, 503 03 Hradec Králové 3

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny:
- adresa: Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., Pouchovská 153, 503 03 Hradec Králové 3: 08.00 – 15.00 hod
- informační kancelář- zákaznické centrum: Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., Pouchovská 153, 503 03 Hradec Králové 3

4.4 Telefonní čísla

Telefonní čísla:
- Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., Pouchovská 153, 503 03 Hradec Králové 3: 495 089 101  

- informační kancelář – zákaznické centrum: Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., Pouchovská 153, 503 03 Hradec Králové 3: viz ZC

4.5 Čísla faxu

Číslo faxu:
fax: 495 544 455

4.6 Adresa internetové stránky

www.dpmhk.cz

4.7 Adresa e-podatelny

- elektronicky – e-mailem na adresu:  informace106@dpmhk.cz  (neslouží k vyřizování běžných podnětů veřejnosti)

– pro tyto účely využijte kontaktního formuláře:

info@dpmhk.cz  nebo dpmhk@dpmhk.cz

nebo datové schránky povinného subjektu rdhpikq se zaručeným elektronickým podpisem


4.8 Datová schránka:

ID: rdhpikq

4.9 Další elektronické adresy

Dalšími elektronickými adresami pro účely poskytování informací Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. nedisponuje.

5. Bankovní spojení (případné platby lze poukázat)

Komerční banka, a.s., Hradec Králové

MĚNA

ABO

IBAN

CZK

656020207/0100

CZ2601000000000656020207

BIC Kód/SWIFT

ÚČEL POUŽITÍ

KOMBCZPPXXX

Běžný platební styk

6. IČ

252 67 213

7. DIČ

CZ25267213, plátce DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Výroční zprávy (od roku 2003)

8.2 Rozpočet

Výroční zprávy (od roku 2003)

9. Žádosti o informace

Ústně – na adrese Pouchovská  153/52, 500 03 Hradec Králové a není-li na podanou žádost informace poskytnuta, je nezbytné žádost podat písemně.  

Písemně – na adresu sídla povinného subjektu: Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., Pouchovská  153/52, Věkoše, 500 03 Hradec Králové  

Elektronicky – e-mailem na adresu:informace106@dpmhk.cz

(adresa není určena k vyřizování podnětů cestujících, k tomu prosím využijte kontaktní formulář)

10. Příjem žádostí a dalších podání

Ústně – na adrese Pouchovská  153/52, 500 03 Hradec Králové a není-li na podanou žádost informace poskytnuta, je nezbytné žádost podat písemně.  

Písemně – na adresu sídla povinného subjektu: Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., Pouchovská  153/52, Věkoše, 500 03 Hradec Králové  

Elektronicky – e-mailem na adresu: informace106@dpmhk.cz 

(adresa není určena k vyřizování podnětů cestujících, k tomu prosím využijte kontaktní formulář)

11. Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace  

Odvolání a stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů se podávají ve lhůtách podle tohoto zákona, a to písemnou formou na adresu sídla povinného subjektu, popř. v elektronické podobě na adresu podatelny povinného subjektu. O opravném prostředku rozhoduje představenstvo Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, rozhodnutí je přezkoumatelné soudem.

12. Formuláře

Formulář žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů není podmínkou podání žádosti o informace.

13. Popisy postupů -  návody pro řešení životních situací

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. je podána dnem, kdy ji obdržel Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. Žádost musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb., zejména že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona s tím, že se musí vztahovat k působnosti Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Žádosti o poskytnutí informace povinný subjekt není povinen vyhovět v případech stanovených zákonem č. 106/1999 Sb., a to zejména v případech:

dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací (§ 2 odst. 4 zákona)

ochrany utajovaných skutečností (§ 7 zákona)

ochrany osobnosti a osobních údajů (§ 8a zákona)

ochrany obchodního tajemství (§ 9 zákona)

ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§ 10 zákona)

dalších omezení práva na informace (§ 11 zákona)

Pokud žádost bude splňovat všechny náležitosti a podmínky pro její přijetí, poskytne povinný subjekt žadateli informace ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Tato lhůta může být z důvodů stanovených zákonem prodloužena o 10 dnů. Pokud povinný subjekt žádosti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o jejím odmítnutí.

Úhrada za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. se účtuje dle sazebníku úhrad s tím, že poskytnutí informace spojené s touto úhradou je podmíněno zaplacením požadované úhrady za podmínek stanovených tímto zákonem.

Formulář ke stažení zde.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění

zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění

vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, v platném znění

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném

subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění  

 K nahlédnutí jsou předpisy poskytnuty na Portálu veřejné správy.

14.2 Vydané právní předpisy

Tarif pro přepravu cestujících Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. - Ceník jízdného městské hromadné dopravy v Hradci Králové a dopravně připojených obcí.

Smluvní přepravní podmínky MHD Hradec Králové.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Licenční smlouvy dle paragrafu 46 a násl. autorského zákona

16.1 Vzory licenčních smluv

Nejsou dány licenční smlouvy potřebné podle § 14a zákona k poskytování informací povinným subjektem .

16.2 Výhradní licence

Nejsou dány licenční smlouvy potřebné podle § 14a zákona k poskytování informací povinným subjektem.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. zde budou vždy zveřejněny po 1. březnu následujícího kalendářního roku.

18. Odpovědi poskytnuté na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Nebyly poskytnuté

 

Soubory ke stažení: