Název projektu:

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II).

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Doba realizace projektu: 1. ledna 2019 až 30. června 2020

Popis projektu

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. od řidičů až po vrcholový management. V rámci projektu budou realizovány vzdělávací aktivity formou vzdělávacích modulů pro jednotlivé organizační úrovně společnosti rozdělené na vedoucí pracovníky, referenty jízdních řádů, referenty marketingu a řidiče trolejbusů a autobusů MHD. Zaměstnanci se v průběhu 10 měsíců zúčastní vzdělávacích aktivit zaměřených na prohloubení manažerských dovedností vedoucích pracovníků, na prohloubení dovedností při řízení vozidel efektivní a defenzivní jízdou, plné  využití softwaru CorelDraw pro referenty jízdních řádů a referenty marketingu a jazykové školení pro vybrané vedoucí pracovníky.

Cíle projektu

Předložený projekt si klade za hlavní cíl zlepšit konkurenceschopnost dopravního podniku a adaptabilitu jeho zaměstnanců. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím vzdělávání cíleně zaměřeného na rozhodující skupiny zaměstnanců. Jednotlivé vzdělávací moduly plně vystihují specifické potřeby jednotlivých skupin zaměstnanců vedoucí k prohloubení jejich odborných znalostí a dovedností a v konečném důsledku vedoucí ke zlepšení plnění pracovních úkolů a zvýšení jejich adaptability. Zvládnutí vzdělávacích modulů přispěje ke zvýšení kvality služeb poskytovaných cestujícím a ke zlepšení efektivity pracovních procesů.

Realizátor projektu

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
IČ: 252 67 213
Kontakt: Marcel Kocman, kocman@dpmhk.cz, tel.: 495 089 230