Aktuality

POHLEDÁVKY ZA ČERNÝMI PASAŽÉRY

12.12.2014

POHLEDÁVKY ZA ČERNÝMI PASAŽÉRY

                          Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.,  IČ 25267213                       

Pouchovská 153, 500 03  Hradec Králové 3

Firma je zapsána  v OR vedeném KS v Hradci Králové oddíl B, vložka 1625, den zápisu 1. dubna 1997.

vyhlašuje

VÝZVU  K  PODÁNÍ  NABÍDEK

1. Předmět nabídky

Odkup pohledávek z přirážek za jízdu bez platné jízdenky.

2. Doba a místo podávání nabídek:

Nabídku dodat nejpozději do  29. prosince 2014 na

- adresu zadavatele Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., Pouchovská 153, 

                                500 03 Hradec Králové 3 nebo

- e-mail: janus@dpmhk.cz nebo

- nabídky lze předat osobně v pracovní dny od 7.00 do 16.30 hod. na zákaznickém centru tamtéž,

vždy se zřetelným označením nabídky  odkup pohledávek!

3. Způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek:

V nabídce uveďte:

Nabídkovou  cenu celkem uveďte  v českých korunách, ve skladbě  bez DPH a s DPH se započtením veškerých nákladů spojených s úplným a kvalitním splněním zakázky, včetně nákladů na odeslání oznámení o postupují pohledávek.     

Splatnost faktur je 14 dní.

4. Hodnocení nabídek:

Nabídky splňující podmínky specifikace dodávky budou hodnoceny dle výše nabídkové ceny. Postupník vypravuje na vlastní náklady oznámení jednotlivým dlužníkům o postoupení pohledávky na nový subjekt.

5. Způsob zpracování nabídky:

Nabídka bude zejména obsahovat a bude zpracována a předložena v následujícím členění:

1)     Identifikační údaje uchazeče

2)     Celkovou nabídkovou  cenu v českých korunách, ve skladbě  bez DPH a s DPH, se započtením veškerých nákladů spojených s úplným a kvalitním splněním zakázky. 

3)     Návrh plánu provedení odkupu pohledávek ( rozsah potřebné dokumentace z naší strany, vypořádání se s ochranou osobních údajů,  atd. ).

4)     Návrh smlouvy o postoupení pohledávek           

6. Kontaktní osoba:

Ing. Josef Januš, vedoucí oddělení tarifu, jízdenek a přepravní kontroly

tel. 495089270, e-mail: janus@dpmhk.cz,

případně Pavel Tůma, tel. 495089268, e-mail: tuma@dpmhk.cz.

7. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o smlouvě s  vybraným uchazečem, poptávku  zrušit nebo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem  a veškeré přijaté nabídky odmítnout.

V Hradci Králové dne 11.12.2014

                                                                                   Ing. Miloslav Kulich v.r.

                                                                                předseda představenstva 

Soubory ke stažení: