Aktuality

Svolání řádné valné hromady

15.5.2014

Svolání řádné valné hromady

 

Svolání řádné valné hromady akciové společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. se sídlem Pouchovská 153, Hradec Králové PSČ 500 03

 

 

Dle ustanovení článku IX. stanov společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. se sídlem Pouchovská 153, Hradec Králové PSČ 500 03, IČ 25267213, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1625, svolává představenstvo společnosti

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat v úterý 17. června 2014 od 8.30 hod. v zasedací místnosti rady města č. 66 v sídle Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.

     Jediným akcionářem společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. je Statutární město Hradec Králové. Na základě ustanovení § 102, odst. 2, písmeno c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je Radě města vyhrazeno rozhodovat o věcech města jako jediného společníka akciové společnosti.

 

Program řádné valné hromady:

1.    Zahájení, schválení předsedy řádné valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2.    Schválení řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2013

3.    Schválení výroční zprávy a.s. za rok 2013

4.    Určení auditora dle § 17, zákona o auditorech č. 93/2009 sb.

5.    Řešení smluvní pokuty uplatněné vůči společnosti SOVIS za nedodržení termínu předání díla „Rekonstrukce náměstí 28. října a ulic S. K. Neumanna a Dukelská“

6.    Schválení stanov akciové společnosti

7.    Schválení Smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti vypracovaných dle Zákona o obchodních korporacích

8.    Různé

9.    Závěr

 

        Ing. Miloslav Kulich v.r.

     předseda představenstva

Výroční zpráva 2013