Aktuality

Výsledky Průzkumu spokojenosti se službami MHD v Hradci Králové v roce 2014

4.2.2015

Výsledky Průzkumu spokojenosti se službami MHD v Hradci Králové v roce 2014

S Královéhradeckou MHD je spokojeno 95 procent cestujících

Se službami královéhradecké MHD bylo v roce 2014 spokojeno 95 procent cestujících. Ukázal to průzkum spokojenosti, který pro Dopravní podnik města Hradce Králové každoročně provádí drážďanská technická univerzita, která jej zajišťuje ve spolupráci se studenty pardubické univerzity. Ne všechno se však pasažérům líbí úplně bez výhrad. A právě na tyto podněty teď dopravní podnik zaměřuje ve zvýšené míře svou pozornost.

Vlastní průzkum se uskutečnil 3. prosince 2014 v celé síti královéhradecké MHD. Tazatelé zaznamenali pomocí dotazníku názory 822 cestujících. Ti hodnotili jak celkovou spokojenost s MHD, tak i spokojenost jejími s dílčími službami. Otázky směřovaly do oblasti rychlosti přepravy, nabídky spojů ve všední dny a o víkendu, mapovaly návaznost spojů a také jejich přesnost a spolehlivost. Tazatelé se zajímali o ochotu pracovníků v zákaznických centrech i o chování a ochotu řidičů. Do dotazníků se dále zaznamenávala spokojenost s informacemi o službách a změnách v MHD, informace na zastávkách, vybavení, vzhled a čistota zastávek, čistota ve vozidlech a jejich vzhled a informace uvnitř vozidel. Dopravní podnik pak dále chtěl znát názor cestujících na poměr ceny k nabízenému výkonu a na možnosti a způsob prodeje jízdenek. Cestující mohli své připomínky vyjádřit i k oblastem, které nebyly přímo součástí dotazníku.

V průzkumu celkové spokojenosti uvádí 50,73 % cestujících, že jsou s MHD zcela spokojeni, 43,8 % dotazovaných je spíše spokojeno, spíše nespokojeno je 4,38 % pasažérů a hodnotu zcela nespokojen uvedlo pouze 1,09 % dotázaných. I přes tuto hodnotu spokojenosti průzkum ukázal dílčí poklesy spokojenosti, které jsou zaznamenány u důležitých kritérií, jako je cestovní rychlost, počet spojů ve všední dny i o víkendu, přesnost a spolehlivost MHD anebo návaznost spojů. S těmito závěry souhlasí také přání a připomínky cestujících vznesené v rámci volné otázky. Naopak velmi dobře u cestujících bodovala kritéria jako informace na zastávkách, nabídka elektronického jízdného, ochota a chování řidičů nebo čistota nebo informace ve vozidlech.

„Královéhradecký dopravní podnik neprovádí tyto průzkumy příležitostně, ale pravidelně. V Hradci probíhá naše šetření od roku 2006, přičemž v letech 2009 a 2011 nebyl prováděn standardní průzkum spokojenosti, ale mobility se zaměřením na využívání a potenciály MHD. V ostatních městech zjišťujeme údaje podle této metodiky od roku 2000,”říká zpracovatel průzkumu a specialista na hromadnou dopravu Michal Matoušek z technické univerzity v Drážďanech a dodává, že průzkumy spokojenosti vždy stavěly Hradec Králové mezi dalšími městy na špici hodnocení.

Z kontinuálního měření během několika let lze pak velmi dobře vyčíst a srovnávat, která sféra dopravy se podle cestujících vylepšuje, a kde se to děje naopak. „Dopravní podnik si také potvrdil, že cestující i přes kvalitně provedenou informační kampaň vnímají změny zažitého stavu zpravidla negativně, což byla reakce na změny u linek č. 7, 8, 9 a 28 v roce 2013. Průzkum také přesně ukazuje, které ze služeb MHD cestující považují za zásadní, a které jsou vnímány jen jako doplňkové. A i to se časem mění,“ říká předseda představenstva dopravního podniku Miloslav Kulich.

„Oproti roku 2013 se například kategorie počet spojů v sobotu a v neděli posunula do oblasti s vyšší důležitostí. A třeba vybavení, vzhled a čistotu zastávek cestující vnímají oproti dřívějšku jako méně důležitou – možná i tím, že jsou na dobré úrovni. Díky průzkumu se mimo jiné dovídáme, jakou část našich pasažérů tvoří studenti, kolik je pracujících a kolik důchodců. Zajímavý je i poznatek, že jen 34 % našich cestujících nemá k dispozici automobil. Porovnáním průzkumů z několika posledních let je patrné snižování počtu respondentů využívajících papírové jízdenky z předprodejů, což je žádoucí stav, neboť je dopravní podnik chce zcela zrušit a doplňkový prodej jízdenek ponechat pouze ve vozidle u řidiče, přičemž rozhodující platební způsob v hradecké MHD by měla být čipová městská karta. Také se ukazuje, že zatímco před dvěma lety byli cestující spokojeni s počtem dobíjecích míst městských karet, aktuálně, ačkoliv se jejich počet nezměnil, spokojenost – možná díky obecně celkově vyšší náročnosti pasažérů - s touto službou klesá. Předpokládáme, že toto aktuálně výrazně změníme spuštěním internetového dobíjení čipových karet, které je již před závěrečným testováním a odstraňováním softwarových nedostatků. Potěšitelný trend je znatelný v posledních třech letech u spokojenosti s chováním a ochotou řidičů, která rok od roku stále stoupá,“ komentuje některé výsledky předseda představenstva Miloslav Kulich.

Podle potřeby jsou do dotazníku zařazovány otázky, které aktuálně nabírají na důležitosti. Poprvé se tak objevil dotaz na rychlost přepravy MHD, jejíž vyhodnocení slouží jako podklad pro opatření preference MHD v městském provozu.

„Průzkum spokojenosti přináší dopravnímu podniku velmi cenné informace, s nimiž dále pracuje.Provádění průzkumu je způsob jak se firma může dále zlepšovat. Tyto poznatky již nyní využíváme při tvorbě nového jízdního řádu (s jeho předpokládanou platností od 11.dubna 2015), který si klade za cíl lepší rozložení spojů u linek jedoucí ve stejném společném úseku nebo oblasti “ dodává Miloslav Kulich.