Obchodní podmínky
pro nákup předplatných časových a jednotlivých jízdenek
prostřednictvím mobilní aplikace HopOn
Článek I.
Obecné podmínky
1.
Dopravní podnik města Hradce Králové, a͘s͘, se sídlem Pouchovská 153/52, Věkoše, 500 03
Hradec Králové, IČO: 25267213 (dále jen „DpmHK“) vydává tyto Obchodní podmínky (dále jen
Obchodní podmínky“), které jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi DpmHK a
cestujícím v městské hromadné dopravě provozované DpmHK.
2.
Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018 a v plném rozsahu ruší veškeré předchozí
Obchodní podmínky pro nákup předplatných časových a jednotlivých jízdenek prostřednictvím
mobilní aplikace HopOn.
3.
Obchodní podmínky jsou umístěny na internetové adrese www.dpmhk.cz.
4.
DpmHK je oprávněn změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího souhlasu cestujícího͘ O
změně Obchodních podmínek DpmHK vyrozumí cestuíjcí v dostatečném předstihu před jejich
účinností, a to na vývěsce ve svých distribučních a obchodních místech a na svých internetových
stránkách͘
Pokud cestující ve lhůtě 60 dnů před účinností nových podmínek písemně nevypoví smlouvu a
neodinstaluje plikaci ze svého mobilního telefonu, považují se nové obchodní podmínky po
nabití účinnosti jím za schválené a závazné͘
Úplné znění novelizovaných Obchdodních podmínek DpmHK zveřejní ve svých distribučních
místech a svých internetových stránkách͘
5.
Bez ohledu na jiná ustanovení těchto Obchodních podmínek může být instalace Aplikace do
mobilního telefonu cestujícho - dítěte maldšího 15-ti let - provedena pouze jeho zákonným
zástupcem, čímž zákonný zástupce vyjadřuje svůj souhlas s užíváním plikace dítětem mladším
15-ti let.
6.
Ochrana osobních údajů v souvislosti s plikací je uvedena v Zásadách ochrany osobních údajů
uživatelů mobilní aplikace HopOn, dostupných na www.dpmhk.cz.
Článek II.
Jízdné
1.
Cena jízdného je stanovena příslušným nařízením města o maximálních cenách jízdného
v městské hromadné dopravě ve městě Hradec Králové a v dopravně připojených obcích͘
2.
Ceník jízdného, včetně způsobu prokázání nároku na zlevněné jízdné, je zveřejněn na
internetové adrese www.dpmhk.cz a v předprodejnách jízdenek MHD͘
3.
Úhrada jízdného je prováděna v Kč͘
Článek III.
Základní informace pro uživatele mobilní aplikace HopOn
1.
DpmHK je ve spolupráci se společností UNI RC s͘r͘o͘, se sídlem Plzeňská 1270/97, Košíře, 150 00
Praha 5, IČO: 04220366, provozovatelem mobilní aplikace HopOn (dále také „Aplikace“)͘
2.
Aplikace je mobilní platforma pro chytré telefony s operačním systémem ndroid a iOS pro
úhradu jízdného a odbavení cestujících ve veřejné dopravě, kterou si cestující instalují na svůj
chytrý mobilní telefon, a v níž si cestující kupuje předplatné časové jízdenky nebo jednotlivé
jízdenky dle platného tarifu MHD DpmHK͘
3.
plikace funguje na operačních systémech ndroid verze 4͘4 a vyšší nebo iOS od verze 9͘ Ke
stažení je v obvyklých obchodech PlayStore a ppStore͘
4.
Podrobný návod k použití plikace včetně názorných obrázků (dále „Návod“) naleznete v sekci
HopOn na www.dpmhk.cz.
Článek IV.
Základní popis fungování Aplikace
1.
plikace umožňuje nákup základních i zlevněných jízdenek celého sortimentu DpmHK.
2.
Cestující bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud odinstaluje plikaci ze svého chytrého
mobilního telefonu, budou ztracena veškerá data v plikaci uložená (např͘ včetně historie
objednávek)͘
3.
Aplikace je nepřenosná, stejně tak jako jízdenky (bez ohledu na druh) zakoupené cestujícím͘
4.
V případě, že cestující nemá při nákupu jízdenky připojení k internetu, komunikuje Aplikace přes
SMS a uživateli (cestujícímu) tak mohou vzniknout náklady na jejich úhradu (v závislosti na
konkrétních podmínkách mobilního tarifu cestujícího), které nese cestující.
5.
Podle Obchodních podmínek mohou fyzické osoby prostřednictvím Aplikace nakupovat jízdenky
pro městskou hromadnou dopravu realizovanou DpmHK ve městě Hradec Králové a dopravně
připojených obcí͘
6.
Nakupování předplatných časových jízdenek a jednotlivých jízdenek je možné prostřednictvím
Aplikace:
a) bez profilu (bez profilu není možné nakupovat zlevněné jízdné),
b) s profilem (pouze s profilem lze nakupovat zlevněné jízdné),
a to dle platného ceníku jízdného a tarifních podmínek pro jednotlivé kategorie cestujících a pro
jednotlivé profily.
7.
plikace umožňuje zakoupit základní nebo zlevněnou jednotlivou jízdenku pro spolucestujícího
dle jeho kategorie. V takovém případě je povinen prokázat nárok na zlevněnou jízdenku
spolucestující͘
8.
Nakupovat prostřednictvím internetového obchodu je umožněno každý den v roce v průběhu 24
hod͘ mimo technologických přestávek systému, o kterých bude cestující informován na
internetových stránkách http://dpmhk.cz.
Článek V.
Registrace a schválení, hrazení jízdného, nákup předplacené časové jízdenky a jednotlivé jízdenky
1.
Registrace a schválení
1.1 Při registraci do Aplikace je nutné připojení k internetu.
1.2 Cestující si nainstaluje Aplikaci do svého chytrého telefonu a potvrdí svůj souhlas se smluvními
podmínkami užívání Aplikace, a potvrdí všechna potvrzení vyžadovaná plikací. Bez udělení
souhlasu se smluvními podmínkami, a bez potvrzení všech potvrzení vyžadovaných plikací,
nemůže cestující plikaci užívat͘
1.3
Při prvním spuštění Aplikace je cestující vyzván k registraci:
a)
Cestující zadá číslo mobilního telefonu pro ověření͘ Obratem obdrží ověřující SMS, jejíž
obsah zadá͘
b)
Následně cestující dostane stručné údaje o Aplikaci.
c)
Cestující zaregistruje svoji platební kartu, přes kterou probíhají pozdější platby jízdného.
d)
Pokud cestující chce kupovat zlevněné jízdenky, a pokud cestující splňuje podmínky pro
nákup zlevněné jízdenky, musí si cestující vytvořit profil pro zvýhodněné jízdenky, jehož
registrace a používání podléhá schválení DpmHK.
e)
Cestující zadá do Aplikace vždy tyto své údaje (povinné údaje nezbytné k uzavření
smlouvy a k fungování služby):
a. Křestní jméno
b. Příjmení
c. Fotografie obličeje cestujícího používajícího plikaci
d. Telefonní číslo
e. Email pro účely hrazení jízdného dle čl͘ 2͘1 g) Obchodních podmínek
f)
Cestující si vybere v Aplikaci profil pro nákupy jízdenek, a to:
a. Profil pro běžné jízdenky, nebo
b. Profil pro zvýhodněné jízdenky
g)
Cestující pořídí fotografii svého obličeje tak, aby byl cestující na fotografii
identifikovatelný pro účely přepravní kontroly.
1.4
Používání profilů a nákup jízdenek jejich prostřednictvím podléhá schválení DpmHK s tím, že
v případě splnění všech podmínek schválí DpmHK předmětný profil nejpozději do 2 pracovních
dnů͘
2.
Hrazení jízdného - platební brána Gopay
2.1
Hrazení jízdného zabezpečuje platební brána Gopay s tím, že:
a) Zadání údajů z platební karty cestujícího slouží k pozdějším opakovaným platbám.
b) Opakovanou platbou se rozumí každý další nákup jízdenky bez nutnosti znovu zadávat
údaje z platební karty cestujícího.
c) Údaje o platební kartě cestujícího jsou bezpečně uloženy u platební brány Gopay.
d) Maximální částka k opakované platbě odpovídá ceně zvolené jízdenky.
e) Opakovaná platba je variabilní - odpovídá vždy ceně kupované jízdenky.
f)
Opakovaná platba - nákup jízdenky - je prováděna vždy jen na základě aktivního
požadavku cestujícího (nikoliv samovolně nebo v nějakých periodách apod͘).
g) Komunikace s cestujícím o nákupu jízdenky probíhá prostřednictvím e-mailové adresy
uvedené u jeho profilu.
3.
Nákup předplacené časové jízdenky
3.1
Postup při nákupu předplacené časové jízdenky:
a) Cestující si vybere předplacenou časovou jízdenku a provede nákup͘
-
Cestující si vybere v Aplikaci druh předplacené časové jízdenky a zvolí začátek
její platnosti (nabídka odpovídá platnému tarifu a profilu cestujícího).
-
Cestujícímu je naúčtována cena podle zvoleného způsobu platby a profilu͘
-
Současně mohou být nakoupeny až 2 předplatné jízdenky͘
b) Zakoupená předplacená časová jízdenka je v Aplikaci přiřazena k cestujícímu.
c) Zakoupené předplacené časové jízdenky jsou k dispozici v Aplikaci.
d) Nákup předplacených časových jízdenek je možný pouze při připojení k internetu.
4.
Nákup jednotlivé jízdenky
4.1
Nákup jednotlivé jízdenky může proběhnout i bez připojení telefonu k internetu - probíhá
pomocí SMS a cestujícímu mohou vzniknout náklady na jejich úhradu (v závislosti na konkrétních
podmínkách mobilního tarifu cestujícího), které nese cestující͘
4.2
Cestující před nástupem do vozu spustí Aplikaci a nakoupí jednotlivou nebo
24
hodinovou jízdenku pro sebe, dále může nakoupit jednotlivou jízdenku pro spolucestující͘
4.3
Jízdenka obsahuje následující bezpečnostní prvky:
a) Unikátní QR kód pro danou transakci͘
b) nimace (chrání proti naskenovaným kopiím dokladů)͘
4.4
K nákupu jízdenky dojde okamžitě, ale jízdenka (včetně jízdenky pro spolucestujícího) je platná
po 2 minutovém zpoždění͘ Jedná se o bezpečnostní opatření proti zneužívání při přepravní
kontrole.
4.5
Cestující (a spolucestující) může nastoupit do vozu až s platnou jízdenkou (nákup tedy musí
proběhnout minimálně o 2 minuty dříve, než je nástup)͘
4.6
Informace o jízdence je cestujícímu zobrazována v Aplikaci.
4.7
V Aplikaci jsou jízdenky rozlišovány na platné, budoucí, prošlé a čekající na vyřízení͘
Článek VI.
Předkládání jízdenek ke kontrole
1.
Cestující musí u sebe mít svůj mobilní telefon, na kterém pověřené osobě DpmHK (revizorovi
nebo řidiči) předloží v Aplikaci platnou a správně zakoupenou jízdenku͘
2.
Postup kontroly:
a) Cestující otevře Aplikaci.
b) Cestující klikne v Aplikaci na ikonku „Jízdenka“ a ukáže ji revizorovi nebo řidiči͘
c) Na žádost pověřené osoby Cestující rozklikne i unikátní bezpečnostní QR kód nebo u
jednotlivé jízdenky zakoupené přes SMS nadiktuje pověřené osobě číselný kód͘
3.
V rámci přepravní kontroly je cestující povinen pověřené osobě DpmHK (revizorovi nebo řidiči)
na její výzvu prokázat nárok cestujícího na zlevněné jízdné͘
Článek VII.
Storno jízdenek
1. Cestující může stornovat nákup jízdenky, která ještě nezačala platit. Během platnosti předplatné
časové jízdenky s 3 měsíční nebo delší platností může požádat v případě zřetele hodného důvodu
o zpětnou výměnu alikvotní části nevyužitého jízdného (částečné storno) .
2. Cestující je povinen dostavit se k vyřízení žádosti o storno nebo částečné storno osobně do
zákaznického centra v sídle DpmHK, ul. Pouchovská 153 (aktuální telefonický kontakt na
www.dpmhk.cz), a to spolu se svým mobilním telefonem, v němž má nainstalovánu plikaci͘
3. Zákaznické centrum vyřizuje zpětné výplaty ceny stornované jízdenky, u částečného storna se
vrací alikvotní nevyužitá část͘
4. Cestující je povinen předložit DpmHK svůj mobilní telefon s plikací k ověření vymazání jízdenky.
Bez vymazání jízdenky v Aplikaci nelze provést výplatu za zcela nebo částečně stornované jízdné͘
5. Stornovací poplatek není cestujícímu účtován͘
Článek VIII.
Povinnosti a práva DpmHK
1. DpmHK neodpovídá cestujícímu za škodu, pokud mu tato vznikla v důsledku chybné objednávky
či platby učiněné omylem, nebo platby vylákané na něm v podvodném nebo jiném nekalém
úmyslu třetí osobou͘
2. DpmHK má právo měnit obsahově výběr předplatného časového jízdného pro jednotlivé
kategorie cestujících a dle profilu v souladu s platným tarifem͘
3. V případě, že cestující poruší povinnosti uvedené v Obchodních podmínkách, zejména pokud
uvede při registraci nesprávné či nepravdivé údaje (např͘ při uplatnění nároku na slevu), je
DpmHK oprávněn zcela nebo z části ukončit užívání plikace cestujícím. V takovém případě se
neuplatní možnost storna jízdenek dle čl͘ V͘ Obchodních podmínek͘
Článek IX.
Povinnosti a práva cestujícího
1. Cestující je povinen se před instalací Aplikace a jejím používání seznámit se s těmito Obchodními
podmínkami a Návodem, a dodržovat Obchodní podmínky a podmínky používání plikace, a
neprovádět žádné změny nebo úpravy plikace͘
2.
Cestující nakupuje jízdenku s předstihem (včetně jízdenky pro spolucestujícího), do vozu lze
nastoupit až je jízdenka platná (2 minutové zpoždění od nákupu)͘
3.
Cestující je povinen předložit jízdenku ke kontrole pověřené osobě dopravce, v době nástupu
předními dveřmi řidiči͘
4.
Cestující má právo stornovat objednávku dle ustanovení článku V. Obchodních podmínek,
s výjimkou ukončení užívání plikace ze strany DpmHK dle čl͘ VIII odst͘ 3 Obchodních podmínek͘
5.
plikace poskytuje cestujícímu informace o historii objednávek cestujícího, a umožňuje výmaz
historie cestujícím.
6.
Cestující odpovídá za pravdivost, úplnost a správnost údajů uvedených v Aplikaci, a bere na
vědomí a souhlasí s tím, že případný neoprávněný prospěch získaný na základě zadání
nepravdivých údajů, může být postihován dle platné legislativy ČR, včetně případného trestního
stíhání v případě podezření na spáchání trestného činu.
Článek X.
Reklamace
1.
Cestující má právo reklamovat u DpmHK chybně provedené transakce a další události, ke kterým
došlo v souvislosti s nákupem jízdenek v Aplikaci.
2.
Cestující je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost vadu zjistit, a
to jejím označením ve lhůtě nejdéle do 2 měsíců od události, která je předmětem reklamace͘
3.
Reklamaci podává cestující:
a) Písemně dopisem na adresu Dopravní podnik města Hradce Králové, a͘s͘ Pouchovská 153,
500 03 Hradec Králové͘
b) E-mailem na Info@dpmhk.cz.
c) Osobně, a to výhradně v Zákaznickém centru v sídle Dopravního podniku města Hradce
Králové, a͘s͘ v Pouchovské ul͘ 153, kde s cestujícím bude sepsán reklamační protokol͘
4.
DpmHK je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů
(do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená potřebná k případnému odbornému posouzení
vady).
5.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30
dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se DpmHK a͘s͘ s cestujícím nedohodne na delší lhůtě͘
V Hradci Králové dne 11. 2.2021