Obchodní podmínky

pro nákup předplatných časových jízdenek

prostřednictvím mobilní aplikace HopOn

Článek I.

Obecné podmínky

1. Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., se sídlem Pouchovská 153/52, Věkoše, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25267213 (dále jen „DpmHK“) vydává tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“), které jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi DpmHK a cestujícím v městské hromadné dopravě provozované DpmHK.

2. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.3.2024 a v plném rozsahu ruší veškeré předchozí Obchodní podmínky pro nákup předplatných časových a jednotlivých jízdenek prostřednictvím mobilní aplikace HopOn.

3. Obchodní podmínky jsou umístěny na internetové adrese www.dpmhk.cz .

4. DpmHK je oprávněn změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího souhlasu cestujícího. O změně Obchodních podmínek DpmHK vyrozumí cestuíjcí v dostatečném předstihu před jejich účinností, a to na vývěsce ve svých distribučních a obchodních místech a na svých internetových stránkách.

Pokud cestující ve lhůtě 60 dnů před účinností nových podmínek písemně nevypoví smlouvu a neodinstaluje Aplikaci ze svého mobilního telefonu, považují se nové obchodní podmínky po nabití účinnosti jím za schválené a závazné.

Úplné znění novelizovaných Obchdodních podmínek DpmHK zveřejní ve svých distribučních místech a svých internetových stránkách.

5. Bez ohledu na jiná ustanovení těchto Obchodních podmínek může být instalace Aplikace do mobilního telefonu cestujícho - dítěte maldšího 15-ti let - provedena pouze jeho zákonným zástupcem, čímž zákonný zástupce vyjadřuje svůj souhlas s užíváním Aplikace dítětem mladším 15-ti let.

6. Ochrana osobních údajů v souvislosti s Aplikací je uvedena v Zásadách ochrany osobních údajů uživatelů mobilní aplikace HopOn, dostupných na www.dpmhk.cz.

Článek II.

Jízdné

1. Cena jízdného je stanovena příslušným nařízením města o maximálních cenách jízdného v městské hromadné dopravě ve městě Hradec Králové a v dopravně připojených obcích.

2. Ceník jízdného, včetně způsobu prokázání nároku na zlevněné jízdné, je zveřejněn na internetové adrese www.dpmhk.cz a v předprodejnách jízdenek MHD.

3. Úhrada jízdného je prováděna v Kč.

Článek III.

Základní informace pro uživatele mobilní aplikace HopOn

1. DpmHK je ve spolupráci se společností UNIARC s.r.o., se sídlem Plzeňská 1270/97, Košíře, 150 00 Praha 5, IČO: 04220366, provozovatelem mobilní aplikace HopOn (dále také „Aplikace“).

2. Aplikace je mobilní platforma pro chytré telefony s operačním systémem Android a iOS pro úhradu jízdného a odbavení cestujících ve veřejné dopravě, kterou si cestující instalují na svůj chytrý mobilní telefon, a v níž si cestující kupuje předplatné časové jízdenky nebo jednotlivé jízdenky dle platného tarifu MHD DpmHK.

3. Aplikace funguje na operačních systémech Android verze 4.4 a vyšší nebo iOS od verze 9. Ke stažení je v obvyklých obchodech PlayStore a AppStore.

4. Podrobný návod k použití Aplikace včetně názorných obrázků (dále „Návod“) naleznete v sekci HopOn na www.dpmhk.cz .

Článek IV.

Základní popis fungování Aplikace

1. Aplikace umožňuje nákup základních i zlevněných jízdenek podle platného tarifu DpmHK.

2. Cestující bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud odinstaluje Aplikaci ze svého chytrého mobilního telefonu, budou ztracena veškerá data v Aplikaci uložená (např. včetně historie objednávek).

3. Aplikace je nepřenosná, stejně tak jako jízdenky (bez ohledu na druh) zakoupené cestujícím.

4. V případě, že cestující nemá při nákupu jízdenky připojení k internetu, komunikuje Aplikace přes SMS a uživateli (cestujícímu) tak mohou vzniknout náklady na jejich úhradu (v závislosti na konkrétních podmínkách mobilního tarifu cestujícího), které nese cestující.

5. Podle Obchodních podmínek mohou fyzické osoby prostřednictvím Aplikace nakupovat jízdenky pro městskou hromadnou dopravu realizovanou DpmHK ve městě Hradec Králové a dopravně připojených obcích.

6. Nakupování předplatných časových jízdenek je možné prostřednictvím Aplikace:

a) bez profilu (bez profilu není možné nakupovat zlevněné jízdné),

b) s profilem (pouze s profilem lze nakupovat zlevněné jízdné),

a to dle platného ceníku jízdného a tarifních podmínek pro jednotlivé kategorie cestujících a pro jednotlivé profily.

7. Nakupovat prostřednictvím internetového obchodu je umožněno každý den v roce v průběhu 24 hod. mimo technologických přestávek systému, o kterých bude cestující informován na internetových stránkách http://dpmhk.cz .

Článek V.

Registrace a schválení, hrazení jízdného, nákup předplacené časové jízdenky a jednotlivé jízdenky

1. Registrace a schválení

1.1 Při registraci do Aplikace je nutné připojení k internetu.

1.2 Cestující si nainstaluje Aplikaci do svého chytrého telefonu a potvrdí svůj souhlas se smluvními podmínkami užívání Aplikace, a potvrdí všechna potvrzení vyžadovaná Aplikací. Bez udělení souhlasu se smluvními podmínkami, a bez potvrzení všech potvrzení vyžadovaných Aplikací, nemůže cestující Aplikaci užívat.

1.3 Při prvním spuštění Aplikace je cestující vyzván k registraci:

a) Cestující zadá číslo mobilního telefonu pro ověření. Obratem obdrží ověřující SMS, jejíž obsah zadá.

b) Následně cestující dostane stručné údaje o Aplikaci.

c) Cestující zaregistruje svoji platební kartu, přes kterou probíhají pozdější platby jízdného.

d) Pokud cestující chce kupovat zlevněné jízdenky, a pokud cestující splňuje podmínky pro nákup zlevněné jízdenky, musí si cestující vytvořit profil pro zvýhodněné jízdenky, jehož registrace a používání podléhá schválení DpmHK.

e) Cestující zadá do Aplikace vždy tyto své údaje (povinné údaje nezbytné k uzavření smlouvy a k fungování služby):

a. Křestní jméno

b. Příjmení

c. Fotografie obličeje cestujícího používajícího Aplikaci

d. Telefonní číslo

e. Email pro účely hrazení jízdného dle čl. 2.1 g) Obchodních podmínek

f) Cestující si vybere v Aplikaci profil pro nákupy jízdenek, a to:

a. Profil pro běžné jízdenky, nebo

b. Profil pro zvýhodněné jízdenky

g) Cestující pořídí fotografii svého obličeje tak, aby byl cestující na fotografii identifikovatelný pro účely přepravní kontroly.

1.4 Používání profilů a nákup jízdenek jejich prostřednictvím podléhá schválení DpmHK s tím, že v případě splnění všech podmínek schválí DpmHK předmětný profil nejpozději do 2 pracovních dnů.

2. Hrazení jízdného – platební brána Gopay

2.1 Hrazení jízdného zabezpečuje platební brána Gopay s tím, že:

a) Zadání údajů z platební karty cestujícího slouží k pozdějším opakovaným platbám.

b) Opakovanou platbou se rozumí každý další nákup jízdenky bez nutnosti znovu zadávat údaje z platební karty cestujícího.

c) Údaje o platební kartě cestujícího jsou bezpečně uloženy u platební brány Gopay.

d) Maximální částka k opakované platbě odpovídá ceně zvolené jízdenky.

e) Opakovaná platba je variabilní – odpovídá vždy ceně kupované jízdenky.

f) Opakovaná platba – nákup jízdenky – je prováděna vždy jen na základě aktivního požadavku cestujícího (nikoliv samovolně nebo v nějakých periodách apod.).

g) Komunikace s cestujícím o nákupu jízdenky probíhá prostřednictvím e-mailové adresy uvedené u jeho profilu.

3. Nákup předplacené časové jízdenky

3.1 Postup při nákupu předplacené časové jízdenky:

a) Cestující si vybere předplacenou časovou jízdenku a provede nákup.

- Cestující si vybere v Aplikaci druh předplacené časové jízdenky a zvolí začátek její platnosti (nabídka odpovídá platnému tarifu a profilu cestujícího).

- Cestujícímu je naúčtována cena podle zvoleného způsobu platby a profilu.

- Současně mohou být nakoupeny až 2 předplatné jízdenky.

b) Zakoupená předplacená časová jízdenka je v Aplikaci přiřazena k cestujícímu.

c) Zakoupené předplacené časové jízdenky jsou k dispozici v Aplikaci.

d) Nákup předplacených časových jízdenek je možný pouze při připojení k internetu.

4. Nákup jednotlivé jízdenky

4.1 Nákup 24 hodinové jízdenky může proběhnout i bez připojení telefonu k internetu – probíhá pomocí SMS a cestujícímu mohou vzniknout náklady na jejich úhradu (v závislosti na konkrétních podmínkách mobilního tarifu cestujícího), které nese cestující.

4.2 Cestující před nástupem do vozu spustí Aplikaci a nakoupí 24 hodinovou jízdenku.

4.3 Jízdenka obsahuje následující bezpečnostní prvky:

a) Unikátní QR kód pro danou transakci.

b) Animace (chrání proti naskenovaným kopiím dokladů).

4.4 K nákupu jízdenky dojde okamžitě, ale jízdenka je platná po 2 minutovém zpoždění. Jedná se o bezpečnostní opatření proti zneužívání při přepravní kontrole.

4.5 Cestující může nastoupit do vozu až s platnou jízdenkou (nákup tedy musí proběhnout minimálně o 2 minuty dříve, než je nástup).

4.6 Informace o jízdence je cestujícímu zobrazována v Aplikaci.

4.7 V Aplikaci jsou jízdenky rozlišovány na platné, budoucí, prošlé a čekající na vyřízení.

Článek VI.

Předkládání jízdenek ke kontrole

1. Cestující musí u sebe mít svůj mobilní telefon, na kterém pověřené osobě DpmHK (revizorovi nebo řidiči) předloží v Aplikaci platnou a správně zakoupenou jízdenku.

2. Postup kontroly:

a) Cestující otevře Aplikaci.

b) Cestující klikne v Aplikaci na ikonku „Jízdenka“ a ukáže ji revizorovi nebo řidiči.

c) Na žádost pověřené osoby Cestující rozklikne i unikátní bezpečnostní QR kód nebo u jednotlivé jízdenky zakoupené přes SMS nadiktuje pověřené osobě číselný kód.

3. V rámci přepravní kontroly je cestující povinen pověřené osobě DpmHK (revizorovi nebo řidiči) na její výzvu prokázat nárok cestujícího na zlevněné jízdné.

Článek VII.

Storno jízdenek

1. Cestující může stornovat nákup jízdenky, která ještě nezačala platit. Během platnosti předplatné časové jízdenky s 3 měsíční nebo delší platností může požádat v případě zřetele hodného důvodu o zpětnou výměnu alikvotní části nevyužitého jízdného (částečné storno) .

2. Cestující je povinen dostavit se k vyřízení žádosti o storno nebo částečné storno osobně do zákaznického centra v sídle DpmHK, ul. Pouchovská 153 (aktuální telefonický kontakt na www.dpmhk.cz ), a to spolu se svým mobilním telefonem, v němž má nainstalovánu Aplikaci.

3. Zákaznické centrum vyřizuje zpětné výplaty ceny stornované jízdenky, u částečného storna se vrací alikvotní nevyužitá část.

4. Cestující je povinen předložit DpmHK svůj mobilní telefon s Aplikací k ověření vymazání jízdenky. Bez vymazání jízdenky v Aplikaci nelze provést výplatu za zcela nebo částečně stornované jízdné.

5. Stornovací poplatek není cestujícímu účtován.

Článek VIII.

Povinnosti a práva DpmHK

1. DpmHK neodpovídá cestujícímu za škodu, pokud mu tato vznikla v důsledku chybné objednávky či platby učiněné omylem, nebo platby vylákané na něm v podvodném nebo jiném nekalém úmyslu třetí osobou.

2. DpmHK má právo měnit obsahově výběr předplatného časového jízdného pro jednotlivé kategorie cestujících a dle profilu v souladu s platným tarifem.

3. V případě, že cestující poruší povinnosti uvedené v Obchodních podmínkách, zejména pokud uvede při registraci nesprávné či nepravdivé údaje (např. při uplatnění nároku na slevu), je DpmHK oprávněn zcela nebo z části ukončit užívání Aplikace cestujícím. V takovém případě se neuplatní možnost storna jízdenek dle čl. V. Obchodních podmínek.

Článek IX.

Povinnosti a práva cestujícího

1. Cestující je povinen se před instalací Aplikace a jejím používání seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a Návodem, a dodržovat Obchodní podmínky a podmínky používání Aplikace, a neprovádět žádné změny nebo úpravy Aplikace.

2. Cestující nakupuje jízdenku s předstihem, do vozu lze nastoupit až je jízdenka platná (2 minutové zpoždění od nákupu).

3. Cestující je povinen předložit jízdenku ke kontrole pověřené osobě dopravce, v době nástupu předními dveřmi řidiči.

4. Cestující má právo stornovat objednávku dle ustanovení článku V. Obchodních podmínek, s výjimkou ukončení užívání Aplikace ze strany DpmHK dle čl. VIII odst. 3 Obchodních podmínek.

5. Aplikace poskytuje cestujícímu informace o historii objednávek cestujícího, a umožňuje výmaz historie cestujícím.

6. Cestující odpovídá za pravdivost, úplnost a správnost údajů uvedených v Aplikaci, a bere na vědomí a souhlasí s tím, že případný neoprávněný prospěch získaný na základě zadání nepravdivých údajů, může být postihován dle platné legislativy ČR, včetně případného trestního stíhání v případě podezření na spáchání trestného činu.

Článek X.

Reklamace

1. Cestující má právo reklamovat u DpmHK chybně provedené transakce a další události, ke kterým došlo v souvislosti s nákupem jízdenek v Aplikaci.

2. Cestující je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost vadu zjistit, a to jejím označením ve lhůtě nejdéle do 2 měsíců od události, která je předmětem reklamace.

3. Reklamaci podává cestující:

a) Písemně dopisem na adresu Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. Pouchovská 153, 500 03 Hradec Králové.

b) E-mailem na Info@dpmhk.cz.

c) Osobně, a to výhradně v Zákaznickém centru v sídle Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. v Pouchovské ul. 153, kde s cestujícím bude sepsán reklamační protokol.

4. DpmHK je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů (do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená potřebná k případnému odbornému posouzení vady).

5. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se DpmHK a.s. s cestujícím nedohodne na delší lhůtě.

V Hradci Králové dne 29.2.2024