OPERATING ORDER OF SELF-SERVICE STORAGE BOXES
Operator:
Transport Company of the City of Hradec Králové, as
Pouchovská 153, Hradec Králové

ID number: 25267213, VAT number: CZ25267213,

The company is registered in the OR maintained by KS in Hradec Králové, section B, insert 1625, date of registration 4/1/1997.

contact phone number 495 089 111, www.dpmhk.cz


I.
These operating rules bindingly regulate the conditions of use of
the operator's self-service storage boxes and are an integral part of each individual contract for the use of a self-service storage box.
Self-service storage boxes are intended for short-term storage of luggage without the participation of the operator's employees. Before using the storage box, the customer is obliged to familiarize himself with the contents of these operating regulations, including the technical instructions for operating the system for locking and unlocking the storage boxes and the instructions for using the storage boxes, which are listed on the left of the glass next to the storage boxes and on the operator's website and in full scope is to be followed. By using the storage box, the customer agrees to these operating regulations and voluntarily submits to them.
The storage boxes are only accessible during the opening hours of the Public Transport Terminal

for the public, i.e. Monday - Friday 5:00 a.m. - 11:00 p.m., Saturday - Sunday 6:00 a.m. - 10:00 p.m.

 

II.
1. Only luggage can be stored in the storage box whose dimensions, weight and
shape correspond to the size of the storage box and whose contents cannot cause damage to
the property of the operator or third parties.
2. The storage box does not perform the function of a safety deposit box or a safe and is not intended for storing
valuable items. The customer bears full responsibility for the contents of the luggage stored in the storage box.
3. It is prohibited to store the following items in the storage box in particular:
a. precious metals and products made of precious metals, coins, precious stones, jewelry,
b. cash, payment cards, valuables, passbooks, personal and travel
documents, securities,
c. objects of artistic, historical or collectible value,
d. firearms, slashing and stabbing weapons, explosives, pyrotechnics, self-igniting and volatile
substances, poisonous, corrosive or otherwise dangerous substances, narcotics and psychotropic substances,
e. food and other perishable material ,
f. live and dead animals, biological tissues, anatomical parts, plants,
g. dirty or wet objects, objects that arouse disgust, as well as objects that by
their nature or packaging can cause damage to the health, environment or
property of the operator or third parties.
4. The customer acknowledges and agrees that the operator, state authority or state office is
authorized to open the storage box at any time for safety reasons and for the protection of life and health. luggage stored in it.

 

III.
1. The customer selects the size of
the storage box (XL, L, M or S) and the storage time in the storage box (12 hours) on the touch screen of the storage box assembly. The customer then provides their e-mail address or mobile phone number, to which a PIN code will be sent to open the box. According to the size of the storage box chosen by the customer, the specific price for using the box will be displayed to the customer. The customer is obliged to pay the price for the use of the storage box in advance with a contactless payment card or via mobile phone.
2. The current price list of storage boxes of all sizes for all storage periods is shown directly on each set of storage boxes and also on the operator's website.
3. After paying the price for using the storage box, a specific box will then be opened for the customer.

4. Doba úschovy začíná běžet zaplacením ceny za využití odkládacího boxu, umístěním zavazadla do odkládacího boxu a jeho uzavřením. Úschova končí otevřením odkládacího boxu zákazníkem, resp.provozovatelem za podmínek uvedených v čl.IV. tohoto provozního řádu.
5. Zákazník je oprávněn do jím zaplaceného odkládacího boxu během doby úschovy vstoupit, a to i opakovaně, aniž by tím byla zvolená doba úschovy ukončena.
6. V případě, že zákazník nedodrží jím zvolenou a zaplacenou dobu úschovy, je povinen doplatit cenu za dobu úschovy odpovídající ceně za dobu úschovy v daném časovém pásmu (při nedodržení doby úschovy do 12 hodin je doplatek za každých dalších započatých

12 hodin dle velikosti a ceny konkrétního boxu). Všechny případné doplatky při nedodržení doby úschovy jsou splatné před otevřením odkládacího boxu a vyzvednutím zavazadla z něj. Bez zaplacení doplatku nelze odkládací box otevřít.
7. Nejdelší možná doba úschovy je 72 hodin.
8. Po vyzvednutí zavazadla z odkládacího boxu je zákazník povinen zkontrolovat, zda v odkládacím boxu nic nezanechal a zda nedošlo ke znečištění či poškození odkládacího boxu. Pokud zákazník zjistí, že došlo k poškození majetku provozovatele, je povinen neprodleně o této skutečnosti provozovatele informovat na telefonu 725 766 145 v pondělí až pátek 8:00 – 19:00, sobota – neděle 12:00 – 22:00. V ostatních časech na telefonu 495 089 227.
9. Jestliže zákazník zapomene PIN kód umožňující otevření odkládacího boxu, je nutno
kontaktovat provozovatele na telefonu 725 766 145 v pondělí až pátek 8:00 – 19:00, sobota – neděle 12:00 – 22:00. V ostatních časech na telefonu 495 089 227.
10. Při otevření odkládacího boxu servisním technikem provozovatele je zákazník povinen
prokázat svou totožnost platným osobním dokladem opatřeným fotografií (občanský průkaz,
cestovní pas), popsat obsah věcí uložených v odkládacím boxu a následně podepsat potvrzení o jejich převzetí, v němž se zaváže k náhradě případné škody, která by provozovateli mohla
vzniknout výdejem zavazadla neoprávněné osobě. Zákazník je povinen zaplatit provozovateli za zásah servisního technika poplatek ve výši 500,- Kč.


IV.
1. Není-li zavazadlo ve lhůtě nejpozději do 72 hodin po uplynutí úschovní doby zákazníkem z
odkládacího boxu vyzvednuto, je provozovatel oprávněn odkládací box otevřít, včetně otevření v něm uložených zavazadel, sepsat protokol o obsahu odkládacího boxu a jeho obsah převézt a uložit do skladovacích prostor provozovatele, s výjimkou předmětů podléhajících rychlé zkáze, které je provozovatel oprávněn zlikvidovat okamžitě a tato skutečnost je poznamenána v sepsaném protokolu. Zákazník je povinen zaplatit provozovateli za otevření odkládacího boxu, převezení a uložení obsahu odkládacího boxu do skladovacích prostor provozovatele poplatek ve výši 500,- Kč.
2. Zákazník je povinen zaplatit provozovateli za úschovu věcí vyňatých z odkládacího boxu a uložených ve skladovacích prostorách provozovatele poplatek ve výši 100,- Kč za každých započatých 24 hodin od uložení věcí ve skladovacích prostorách provozovatele.
 

3. Právo na vydání uložených věcí ze skladovacích prostor provozovatele zákazník uplatňuje u provozovatele na adrese: Nádražní 1704/4, 50002 Hradec Králové - Pražské Předměstí, Česká republika, v provozní době v pondělí až pátek 8:00 – 19:00, sobota – neděle 12:00 – 22:00. Uložené věci provozovatel vydá zákazníkovi poté, co zákazník prokáže svoji totožnost platným osobním dokladem opatřeným fotografií (občanský průkaz, cestovní pas), specifikuje
věci, které byly uloženy v odkládacím boxu, a zaplatí provozovateli poplatky uvedené v tomto
provozním řádu.
4. Provozovatel uloží nevyzvednutá zavazadla ve skladovacích prostorách provozovatele nejdéle po dobu 30 dnů. Po uplynutí 30 dnů je provozovatel oprávněn nevyzvednutá zavazadla na náklady zákazníka zlikvidovat. Provozovatel si vyhrazuje právo nevyzvednutá zavazadla a jejich obsah darovat charitativní organizaci.


V.
1. The customer is liable to the operator for damage caused by improper handling of the storage box or its equipment, forced opening, intentional damage, or the fact that objects were placed in it, the storage of which in the storage box is prohibited according to Article II. of these operating regulations.
2. The operator is liable to the customer for the loss, damage or destruction of luggage stored in
the storage box only in cases of improper or insufficient function of the securing mechanism of the storage box, up to a maximum of
CZK 50,000. However, this responsibility does not apply to things whose storage in the storage box is according to Article II. of these operating rules is prohibited.
3. The operator is not responsible to the customer for the loss, damage or destruction of luggage, or for its contents, if they are objects whose storage in the storage box is prohibited according to Article II. of these operating regulations, nor for the unauthorized opening of the storage box of the customer who did not proceed in the prescribed manner when closing the storage box and/or if the customer communicated the PIN code enabling the opening of the storage box to a third party.
5. The operator bears no responsibility for missed departures, departures, starts, for loss of income, profit, market position, customers, reputation and opportunities. Likewise, it bears no responsibility if it fails to fulfill its obligations to the customer due to force majeure.
6. Legal relationships resulting from the use of the operator's self-service storage boxes are governed by Czech law. Any disputes arising in connection with the use of the operator's self-service storage boxes belong to the jurisdiction of the Czech courts.


VI.
These operating regulations become valid and effective on May 25, 2023