Transport company of the city of Hradec Králové, a.s.

with registered office Pouchovská ul. 153, Hradec Králové

 

On the basis of Act No. 111/1994 Coll., on road transport, as amended, Act No. 266/1994 Coll., on railways, as amended, and pursuant to Ministry of Transport and Communications Decree No. 175/2000 Coll. , on the transport regulations for public rail and road transport, as amended, (hereinafter referred to as the "transport regulations") :                                                        

issues

 

CONTRACTUAL CONDITIONS OF CARRIAGE

FOR TRANSPORT IN CITY VEHICLES

MASS TRANSPORTATION IN HRADEC KRALOVE

 

Art. 1

general provisions

 

 1. The contractual transport conditions apply to the regular transport of people, luggage and live animals in urban public transport vehicles (hereinafter referred to as "public transport") in the territory of the city of Hradec Králové and the connected municipalities of Běleč n/O, Divec, Lochenice, Předměřice n/L, Stěžery, Complaints, Vysoká n/L and set the conditions for this transport.  
 2. Based on the concluded transport contract, the passenger is obliged to comply with the conditions of the transport regulations, these contractual transport conditions and the tariff.
 3. The driver and other authorized person of the carrier, equipped with a control badge and a license, are authorized to give instructions and orders to passengers to ensure their safety and to ensure the safety and smoothness of traffic.
 4. The transport company of the city of Hradec Králové, as (hereinafter referred to as "DPmHK, as") informs passengers about transport and their changes in public transport vehicles, notice boards at stop signs, in the information center and in advance ticket sales, according to importance in the daily press.
 5. A self-service door opening system is installed in public transport vehicles, where the control buttons for opening the doors are prominently marked. This system allows doors to be opened at bus stops only when the passenger chooses (presses a button). When transporting persons with reduced mobility or the visually impaired, such doors are opened by the driver.

Art. 2

Formation and fulfillment of a contract for the carriage of persons

 1. The transport contract is concluded if the passenger uses his right to transport by getting into the vehicle with a valid travel document (for SMS and for check-in using the HOPON mobile application up to the received SMS ticket or HOPON ticket.
 2. The transport contract is also concluded by allowing the passenger to board the vehicle without a ticket, and the passenger pays the fare immediately after boarding the vehicle with the driver or at another check-in facility (e.g. payment by card and similar means of payment).
 3. The transport contract is fulfilled by carrying out the transport within the agreed scope according to the concluded transport contract.
 4. For transportation on public transport lines, travel documents issued by DPmHK, as and carriers involved in the VYDIS system are valid.

 

Art. 3

Driver's license

1) The passenger is obliged to have a valid travel document with him for the entire duration of the transport, which he shows to the authorized person when the travel documents are checked.

2) A valid travel document is:

 1. a paper ticket for a single journey, of the appropriate price and type, if it is an original issued by DPmHK, as and if only and only at the designated place on the ticket are signs confirming the passenger's tariff check-in using a marking device (mechanical invalidation) according to the instructions printed on ticket,
 2. paper ticket sold by the driver, in the corresponding price, type and date of use,
 3. ZTP, ZTP-P, PTP, KPV card entitling to free transport,
 4. chip card with electronic recording of data and price relevant transferable or non-transferable time tickets,
 5. smart card, bank card, mobile phone or watch with a bank card with an electronic record of the payment of an individual fare or as an identifier for a subscription to a time ticket of the traveling person in the corresponding price, type and date of use,
 6. VYDIS ticket, in the corresponding price, type and date of use,
 7. SMS ticket with a valid code on the passenger's mobile device,
 8. HOPON mobile application ticket,
 9. a claim form replacing a travel document accepted for the claim procedure, for the duration of the claim marked on the document.
 1. An authorized person is authorized to remove an invalid travel document in cases,

when the travel document:

 1. it is damaged in such a way that the data necessary to check the correctness of its use are not visible from it,
 2. the data on it do not correspond to reality or have been changed without authorization,
 3. is used by an unauthorized person,
 4. not original
 5. is used without the required photo.

       The authorized person always confirms the removal of the travel document in writing on the forwarded record of the carried out transport inspection.

 

Art. 4

Payment of fares and surcharges

 1. Fare prices and tariff conditions are determined by the regulation of the city of Hradec Králové on the maximum prices of public transport fares in the city of Hradec Králové and in municipalities connected by transport.
 2. Fares are paid via the relevant paper tickets, via electronic recording on a smart card, bank card, mobile phone or watch with a bank card, SMS fares or fares via the HOPON mobile application.
 3. A passenger with a paper ticket for a single journey boards through the front door and is obliged to pick up the ticket in the driver's marking device immediately upon boarding.
 4. Na noční lince lze koupit jízdenku pouze u řidiče, tato se již ve vozidle nijak dále neoznačuje a platí pro jednu jízdu. Na nočních linkách se uznávají platné předplatné časové jízdenky základní, k těmto již není nutné kupovat „noční“ jízdenku.
 5. Ve vozidlech DPmHK,a.s. je možno též u řidiče v doplňkovém prodeji zakoupit za hotové jízdenku krátkodobou časovou přestupní nebo 24 hodinovou za cenu stanovenou tarifem MHD.  O prodej takovéto  jízdenky požádá cestující řidiče ihned a bez průtahů při nástupu do vozidla. Jízdenku prodá řidič pouze v zastávce, tato se již ve vozidle nijak dále neoznačuje.  Platnost jízdenky je uvedena přímo na jízdence a platí pro celou síť MHD.
 6. Cestujícímu, který ze závažných důvodů ležících na jeho straně vrátí DPmHK,a.s. nevyužitou časovou jízdenku s čtvrtletní a delší dobou platnosti, může být vrácena na základě jeho písemné žádosti pouze alikvotní část nevyužitého  jízdného, vypočtená od dne následujícího po dnu, kdy byla DPmHK,a.s. žádost podána. Při výplatě v hotovosti se započítává manipulační poplatek ve výši 50,- Kč. Za jiné nevyužité časové a jednotlivé  jízdenky se peníze nevrací.
 7. Za ztracenou, odcizenou nebo poškozenou papírovou jízdenku se náhradní jízdenka bezplatně neposkytuje, toto neplatí, pokud ztrátu nebo poškození způsobil DPmHK, a.s.
 8. Ze ztracené, odcizené nebo nefunkční čipové karty se po vyžádaném zablokování karty převede adekvátní elektronický záznam o časovém jízdném nebo penězích na nově vystavovanou čipovou kartu.

 9. Cestující je povinen zaplatit přirážku k jízdnému ve výši 1500,- Kč a jízdné ve výši jednotlivého jízdného. Pro stanovení jízdného k přirážce se bere jízdné hrazené papírovou jízdenkou dle platného tarifu. Snížené sazby a podmínky uložení a inkasa přirážky určuje čl.9.

 

Čl. 5

Přeprava dětských kočárků a jízdních kol

 1. Cestující může vzít do vozidla dětský kočárek s dítětem jen s vědomím řidiče a pokud to obsazení  vozidla dovoluje, a to jen určenými dveřmi. Průjezd kočárku vozidlem není povolen. Ve vozidle smí  být přepravován pouze jeden kočárek, řidič může výjimečně povolit přepravu dalších kočárků  pokud to provozní poměry na lince umožňují. Kočárek se přepravuje ve vyhrazeném prostoru označeném na vnější straně dveří vozidla symbolem kočárku. Cestující musí vždy zajistit kočárek proti samovolnému pohybu a být u něho po celou dobu přepravy. Přeprava dětského kočárku s dítětem se nezpoplatňuje.
 2. Přeprava jízdních kol je umožněna  ve všech dnech a za stejných podmínek jako u kočárků. Přeprava kočárku s dítětem je upřednostněna.

 

Čl. 6

Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace

a přeprava osob na vozíku pro invalidy

 1. Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení na sedadlech pro ně vyhrazených a označených. Pokud není u těchto osob jejich právo na místo k sezení zřetelně patrné, prokazují svůj nárok příslušným průkazem. Jiný cestující, který takové místo obsadil, je povinen toto místo cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace na jeho žádost uvolnit.
 2. DPmHK,a.s. vyhradí a označí ve vozidlech MHD nejméně 6 míst k sezení pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace.
 3. Cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace musí být umožněn nástup do vozidla i výstup z vozidla všemi dveřmi, které jsou označeny pro nástup nebo výstup cestujících.
 4. DPmHK,a.s. přepraví cestujícího na vozíku pro invalidy, dovoluje-li to technické  provedení vozidla a jeho obsazenost a zajistí-li  si  sám cestující pomoc při nakládání a vykládání vozíku  včetně zajištění vozíku proti samovolnému pohybu při  přepravě ve vozidle.
 5. Cestující na vozíku pro invalidy může nastoupit do vozidla pouze se souhlasem řidiče a vystoupit z vozidla s vědomím řidiče.
 6. Cestující nastupuje s vozíkem pro invalidy dveřmi označenými pro nástup s kočárkem a vozík umisťuje na plošině.

 

 

Čl. 7

Vztahy mezi DPmHK,a.s. a cestujícími

 1. Povinnosti DPmHK,a.s. :
 1. podávat informace o jízdním řádu, tarifu a vyhlášených přepravních podmínkách na místech určených pro styk s veřejností,
 2. zveřejnit podstatné části vyhlášených přepravních podmínek a tarifu  ve vozidle MHD,
 3. zajistit prodej jízdenek po dobu poskytování přepravních služeb cestujícím,
 4. udržovat pořádek, čistotu a klid ve vozidle,
 5. ve vozidlech vybavených příslušným zařízením oznamovat název stanice nejpozději při zastavení vozidla ve stanici a oznamovat název následující stanice nejpozději při odjezdu vozidla ze stanice,
 6. zajistit znovuzastavení  každého třetího vozidla v úrovni zastávkového označníku stojí-li  ve  stanici  současně více vozidel,
 7. zajistit znovuzastavení každého vozidla v úrovni zastávkového označníku v případě, že se ve stanici nachází osoba na vozíku pro invalidy nebo osoba se slepeckou holí.

 

2)   Povinnosti cestujících :

 1. dodržovat přepravní řád, smluvní přepravní podmínky a tarif,
 2. mít u sebe po celou dobu přepravy platný jízdní doklad, jak pro sebe tak pro případně s sebou přepravované jízdní kolo a na požádání  se jím prokázat pověřené osobě DPmHK,a.s.,
 3. sám dbát na to, aby v nástupní zastávce včas do vozidla nastoupil, ve správné přestoupil a v cílové zastávce vystoupil,
 4. používat zařízení ve vozidle jen k účelu, pro který je určeno,
 5. uvolnit místo vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace těmto osobám, pokud o to požádají,
 6. dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují k zajištění bezpečnosti  a plynulosti  dopravy a bezpečnosti cestujících,
 7. zdržet se všeho co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost přepravy, pořádek ve vozidle, čistotu vozidla a cestujících, nebo působit rušivě na zaměstnance dopravce při výkonu jejich služby, nebo způsobit škodu dopravci nebo cestujícím,
 8. zaplatit přirážku (pokutu), neprokáže-li se platným jízdním dokladem na výzvu pověřené osoby, nebo se prokázat osobními údaji potřebnými k vymáhání zaplacení přirážky a jízdného, nezaplatí-li sankci na místě,
 9. zaplatit přirážku za nedodržování přepravního řádu nebo pokynů a příkazů pověřené osoby nebo za rušení klidné přepravy cestujících nebo za znečištění vozidla nebo za jiné obtěžování cestujících.
 10. na výzvu pověřené osoby ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti nebo na výzvu pověřené osoby setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího a to nesplní-li povinnost uvedenou v písmenu h).                 

3)   Cestujícím není dovoleno zejména:

 1. nastupovat a vystupovat, dává-li řidič zvukovou nebo světelnou návěst “Nenastupujte”,  “Nevystupujte”, resp.”Stop”,
 2. nastupovat do vozidla prohlášeného řidičem za obsazené,
 3. nastupovat do vozidla s věcmi, které nesmí být obsahem zavazadla,
 4. zdržovat se v prostoru vyhrazeném pro řidiče a prostorech určených pro nastupování a vystupování,
 5. mluvit za jízdy s řidičem, znemožňovat řidiči bezpečný výhled z vozidla,
 6. odkládat zavazadla nebo živá zvířata na sedadla,
 7. znečišťovat vozidlo konzumací poživatin a nápojů nebo jiným konáním,
 8. kouřit ve vozidle,
 9. chovat se nad míru hlučně ve vozidle (např. pískat, zpívat, provozovat nebo reprodukovat hudbu),
 10. nastupovat do vozidla s obutými kolečkovými bruslemi,
 11. obtěžovat cestující nevhodně neseným zavazadlem ( např. batoh na zádech a pod. )

 

4)   Děti do 6 let lze přepravovat jen s doprovodem  osoby starší 10 let.

 

Čl. 8

Podmínky přepravy zavazadel a živých zvířat

1)  Jako ruční zavazadlo lze přepravovat snadno přenosné věci, které má cestující u sebe a lze je případně umístit ve vozidle pod sedadlem cestujícího. Cestující má právo vzít ruční zavazadlo s sebou do vozidla bezplatně. Zajišťování bezpečné manipulace s tímto zavazadlem a dohled nad ním přísluší cestujícímu.

2)  Jako spoluzavazadlo lze přepravovat věci, které svými rozměry neodpovídají ručnímu zavazadlu a vyžadují umístění na zvlášť určeném místě ve vozidle. Zajišťování bezpečné manipulace s tímto zavazadlem a dohled nad ním přísluší cestujícímu. Placení tarifní ceny spoluzavazadla nepodléhají. Lyže, snowboardy či jiné sportovní náčiní a věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození, zranění nebo znečištění cestujících i vozidla se přepravují pouze v ochranném obalu.

3)  Manipulace se zavazadly ani jejich uložení nesmí  ohrožovat ostatní cestující a bránit jim v plnění tarifních povinností.

4)  Cestující smí vzít s sebou do vozidla drobná domácí a jiná zvířata, pokud tomu nebrání zvláštní předpisy, jsou-li uzavřena ve schránkách s nepropustným dnem a není-li jejich přeprava na obtíž ostatním cestujícím (např. zapáchají-li). Přeprava schránky se zvířaty se nezpoplatňuje.

5)  Cestující smí vzít s sebou do vozidla k přepravě beze schránky pouze psa. Nastoupit  s ním může jen s vědomím řidiče. Pes musí mít nasazen bezpečný náhubek (netýká se slepeckého psa), musí být  cestujícím držen po celou dobu přepravy na krátkém vodítku a nesmí být přepravován na sedadle. V době zvýšených přepravních nároků může řidič přepravu psa beze schránky odmítnout. Cestující je zodpovědný za chování přepravovaného psa. Z přepravy může být vyloučen pes, který je svým chováním na obtíž ostatním cestujícím. Psa, který je průvodcem držitele průkazu ZTP-P nelze vyloučit z přepravy ani jeho přepravu odmítnout. 

 

6)  Zakazuje se přepravovat :

 1. věci výbušné, jedovaté, radioaktivní, těkavé a žíravé s výjimkou přenosné ocelové lahve s kapalným topným plynem pro domácnost o celkovém obsahu nejvýše 10 kg, nádoby s topnou naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l a akumulátoru naplněného elektrolytem, zajištěného  proti zkratu se zajištěnými odplyňovacími otvory, cestující zamýšlející realizovat přepravu  výše uvedených k přepravě povolených věcí, je povinen před nástupem do vozidla tuto přepravu řidiči ohlásit a po získání souhlasu umístit ve vozidle přepravovanou věc dle pokynu řidiče; ve vozidle je povoleno přepravovat nejvýše dvě lahve s topným plynem nebo nejvýše  dvě nádoby s topnou naftou nebo nejvýše dva naplněné akumulátory,
 2. nabité střelné zbraně,
 3. věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození nebo znečištění cestujících i vozidla (např. lyže a snowboardy bez ochranného obalu, zasklená okna a skla bez pevného obalu a pod),
 4. věci, které mohou způsobit nákazu nebo věci, které svým zápachem resp. odpuzujícím vzhledem mohou být cestujícím nebo řidiči na obtíž,
 5. předměty, jejichž celková hmotnost přesahuje 50 kg,
 6. předměty, jejichž rozměry jsou větší něž 50 cm x 60 cm x 80 cm nebo předměty delší jak 300cm nebo  předměty ve tvaru desky, jsou-li větší jak 100 cm x 150 cm.

 

 

Čl. 9

Přepravní kontrola

1) Pověřená osoba DPmHK,a.s. se při provádění přepravní kontroly prokazuje prohlášením o kontrole jízdních dokladů, případně kontrolním odznakem a na žádost cestujícího i průkazem DPmHK,a.s. Tato povinnost se netýká řidiče vozidla.

2) Řidič vozidla a jiná pověřená osoba DPmHK,a.s.  vybavená kontrolním odznakem a průkazem je oprávněna :

 1. požadovat od cestujícího předložení platného jízdního dokladu,
 2. vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku na místě,
 3. vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu přirážku, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo nebo svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje,
 4. nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky, zejména obsazenost vozidla,
 5. uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplatit tarifem stanovené jízdné a přirážku nebo vyžadovat na cestujícím prokázat se osobními údaji potřebnými k vymáhání zaplacení přirážky,
 6. vyzvat cestujícího, který nesplnil úkony dle předchozího písmene e), k setrvání na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího nebo k následování na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti cestujícího,
 7. pro zachování plynulosti a bezpečnosti provozu rozhodnout o způsobu kontroly tarifní kázně, např. usměrněním nástupu a výstupu určenými dveřmi.                                    

3)  Ohrozí-li cestující  porušením  svých  povinností  řidiče  vozidla nebo jinou pověřenou osobu DPmHK,a.s., mohlo by se jednat o přestupek podle příslušného zákona č.250/2016 Sb.

4)  Cestující, který si označí papírovou jízdenku, provede úhradu elektronického jízdného nebo uhradí SMS jízdné ve vozidle v době již započatého výkonu přepravní kontroly se považuje za cestujícího, který se z příčin na své straně neprokázal platným jízdním dokladem.

5)  Přirážka za jízdu bez platného jízdního dokladu, za kouření ve vozidle, za uskutečnění přepravy zakázaných věcí a předmětů, za hrubé znečištění vnitřku vozidla cestujícím, je stanovena ve výši 1500,- Kč.

6)   V případě, že cestující zaplatí přirážku (uloženou dle odstavce 5, ) na místě, tj. v době řešení porušení povinností vyplývajících cestujícímu z přepravního řádu a smluvních přepravních podmínek, je dopravcem pověřená osoba oprávněna přijmout ji ve snížené výši 500,- Kč.

7)   Snížení přirážky  (uložené dle odstavce 5, ) na 500,- Kč je též možné při úhradě ve lhůtě  třech pracovních dnů následujících po dni zjištění porušení povinností vyplývajících cestujícímu z přepravního řádu a smluvních přepravních podmínek. Snížení přirážky nelze uplatnit v případě zjištění neplatného jízdního dokladu dle čl. 3, odst. 3, písm. b,c,d).

8) V případě, že cestující následně prokáže v oddělení tarifu a jízdenek v sídle společnosti DPmHK, a.s., a to ve lhůtě tří pracovních dnů následujících po dni zjištění jeho jízdy bez platného jízdního dokladu, že v době kontroly měl již zakoupenou platnou nepřenosnou časovou jízdenku resp. byl držitelem průkazu opravňujícím k bezplatné přepravě, přirážka je snížena na 50,- Kč.

9)  Přirážka za jiná výše neuvedená porušení přepravního řádu a smluvních přepravních podmínek se stanovuje jednotně ve výši 50,- Kč.

10) O zmírnění tvrdosti finančního postihu plynoucího z uložené přirážky, o odstoupení od uložené přirážky, o odstoupení již započatého vymáhání přirážky ve všech stupních řízení rozhoduje vždy předseda představenstva společnosti.

 

Čl. 10

Ostatní ustanovení

 1. Věci, nalezené ve vozidlech MHD se ukládají v sídle DPmHK, a.s. na adrese Pouchovská 153, Hradec Králové. Informace o nálezech jsou poskytovány na tel.č. 495 089 111.
 2. Information about public transport is provided on the carrier's website www.dpmhk.cz , during a personal visit to the customer center of DPmHK, as at Pouchovská Street, at the Public Transport Terminal, at the Infocenter of the City of Hradec Králové, Eliščino nábř. or on phone no. 495 089 271.      

 

 

Art. 11

Final Provisions

 1. These contractual conditions of carriage are valid for the carriage of passengers, luggage and live animals in public transport operated by DPmHK, as from 1 March 2024. 
 2. An extract of the essential part of the Contractual Conditions of Carriage in public transport vehicles in Hradec Králové and the public transport tariff is published in all public transport vehicles.
 3. The full text of the Contractual Conditions of Carriage for transportation in public transport vehicles in Hradec Králové is available both at the headquarters of DPmHK, as and at the Public Transport Terminal, Infocenter Hradec Králové and on the carrier's website - www.dpmhk.cz .        
 4. The contractual terms of carriage valid from 1 January 2020 are cancelled.      

  

          

 

                                                                                      Bc. Zdeněk Abraham incl

                                                                                      Chairman of the Board     

                                                                                                  

Hradec Králové on 29/02/2024